Matrise for regning i fag

Fag Aspekter ved regning Progresjon i regneferdighet
Engelsk
 • bruke relevante matematiske begreper på engelsk i ulike situasjoner
   
 • kjenne til måleenheter som brukes i engelskspråklige land
   
 • forstå og kommunisere om tall
   
 • grafiske framstillinger, tabeller og diagrammer
Utvikle en matematisk begrepsforståelse i engelsk gjennom å bruke tall og regning i tilknytning til dagliglivet og generelle og faglige emner.
Kroppsøving
 • måle lengder, tider og krefter
   
 • grafiske framstillinger, tabeller og diagrammer
Regneferdigheten utvikler seg fra å kunne foreta enkle målinger til å kunne planlegge og gjennomføre treningsarbeid.
Kunst og håndverk
 • arbeide med proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer
Regneferdigheten utvikler seg fra å kunne gjenkjenne og forstå regneaspektene i faget til å kunne sammenlikne, presentere, vurdere og analysere disse på fagets premisser.
Mat og helse
 • omgjøring av måleenheter
   
 • regne med brøk og desimaltall
   
 • grafiske framstillinger, tabeller og diagrammer
   
 • regne med forhold (næringsinnhold og pris)
Regneferdigheten utvikler seg her fra å kunne foreta enkle omgjøringer mellom måleenheter og regne med brøk og desimaltall, til å kunne vurdere og analysere i forhold til pris og næringsinnhold.
Matematikk
 • bruke symbolspråk, matematiske begrep, fremgangsmåter og varierte strategier til problemløsning og utforskning
   
 • kjenne igjen og beskrive situasjoner der matematikk inngår
   
 • bruke matematiske metoder til å behandle problemstillinger
   
 • kommunisere og vurdere gyldigheten av løsninger

Regneferdigheten utvikler seg fra grunnleggende tallforståelse, kjenne og løse problemer ut fra enkle situasjoner til å analysere og løse et spekter av komplekse problem med et variert utvalg av strategier og metoder.

I tillegg å bruke ulike hjelpemiddel i økende grad.

Musikk
 • mønster, variasjoner og former i musikkens grunnelementer
   
 • beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk
Utvikle forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske uttrykk gjennom å gjenkjenne og anvende musikkens grunnelementer.
Naturfag
 • bearbeide, innhente og framstille tallmateriale
   
 • bruke begreper, måleinstrumenter, formler og grafikk
   
 • sammenligne, vurdere og argumentere for gyldigheten av beregninger, resultater og framstillinger

Regneferdigheten utvikler seg fra å bruke enkle metoder for opptelling og klassifisering til å kunne vurdere valg av metoder, begreper, formler og måleinstrumenter.

Gjøre gradvis mer avanserte framstillinger og vurderinger og bruke regning i faglig argumentasjon.

Norsk
 • tolke og forstå informasjon i tekst som inneholder tall og størrelser eller geometriske figurer
   
 • vurdere, reflektere over og kommunisere om sammensatte tekster som inneholder grafiske framstillinger, tabeller og statistikk.
Utviklingen innebærer å skape helhetlig mening i stadig mer krevende tekster der ulike uttrykksformer må ses i sammenheng.
KRLE
 • anvende ulike tidsregninger og måter å framstille årsrytmen på
   
 • å finne frem i religiøse skrifter (tallforståelse)
   
 • møte matematiske uttrykk og tallsymbolikk
   
 • tolke og bruke statistikk
   
 • gjenkjenne og bruke geometriske mønstre
Regneferdigheten utvikler seg fra å kunne gjenkjenne og forstå regneaspektene i faget til å kunne sammenlikne, presentere, vurdere og analysere disse på fagets premisser.
Samfunnsfag
 • hente inn, arbeide med og vurdere talltilfang om faglige tema, og framstille dette i tabeller, grafer og figurer
   
 • bruke og sammenligne, analysere og presentere statistisk tallmateriale
   
 • gjennomføre undersøkelser med telling og regning, bruke samfunnsfaglige databaser og kritisk tolke tallmateriale
   
 • bruke målestokk, regne med tid, og å bruke regning til å forvalte pengebruk og personlig økonomi
Ferdigheten utvikles gjennom å finne og mestre strategier for telling, klassifisering, bruk og framstilling av data. Evnene til å sammenfatte, sammenligne og tolke statistisk informasjon. Analyse, kritisk bruk og vurdering av data.
Fremmedspråk
 • forstå og bruke fremmedspråket i forbindelse med kvantifisering, beregninger, målinger og grafiske framstillinger i hverdagslige sammenhenger
Utvikle en matematisk begrepsforståelse i språket gjennom å bruke tall og regning i tilknytning til dagliglivet og generelle og faglige emner.
Engelsk fordypning
 • supplere regnekompetansen på morsmålet med de nødvendige uttrykk på engelsk
   
 • utnytte informasjon fra grafiske framstillinger, tabeller og statistikker
 
Norsk fordypning
 • forutsetter et annet språk enn verbalspråket
   
 • begrepsforståelse , logisk resonnement og problemløsning
   
 • forståelse for form, system og komposisjon
   
 • arbeid med grafiske framstillinger, tabeller og statistikk
 
Utdanningsvalg
 • kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale, som tabeller og grafer