Matrise for regning i fag

Fag Aspekter ved regning Progresjon i regneferdighet
Kroppsøving
 • måle lengder, tider og krefter
   
 • grafiske framstillinger, tabeller og diagrammer
Regneferdigheten utvikler seg fra å kunne foreta enkle målinger til å kunne planlegge og gjennomføre treningsarbeid.
Kunst og håndverk
 • arbeide med proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer
Regneferdigheten utvikler seg fra å kunne gjenkjenne og forstå regneaspektene i faget til å kunne sammenlikne, presentere, vurdere og analysere disse på fagets premisser.
Mat og helse
 • omgjøring av måleenheter
   
 • regne med brøk og desimaltall
   
 • grafiske framstillinger, tabeller og diagrammer
   
 • regne med forhold (næringsinnhold og pris)
Regneferdigheten utvikler seg her fra å kunne foreta enkle omgjøringer mellom måleenheter og regne med brøk og desimaltall, til å kunne vurdere og analysere i forhold til pris og næringsinnhold.
Matematikk
 • bruke symbolspråk, matematiske begrep, fremgangsmåter og varierte strategier til problemløsning og utforskning
   
 • kjenne igjen og beskrive situasjoner der matematikk inngår
   
 • bruke matematiske metoder til å behandle problemstillinger
   
 • kommunisere og vurdere gyldigheten av løsninger

Regneferdigheten utvikler seg fra grunnleggende tallforståelse, kjenne og løse problemer ut fra enkle situasjoner til å analysere og løse et spekter av komplekse problem med et variert utvalg av strategier og metoder.

I tillegg å bruke ulike hjelpemiddel i økende grad.

Musikk
 • mønster, variasjoner og former i musikkens grunnelementer
   
 • beregne tid og rom i musikalske og kroppslige uttrykk
Utvikle forståelse for hvordan ulike mønstre og strukturer preger kunstneriske og musikalske uttrykk gjennom å gjenkjenne og anvende musikkens grunnelementer.
Naturfag
 • bearbeide, innhente og framstille tallmateriale
   
 • bruke begreper, måleinstrumenter, formler og grafikk
   
 • sammenligne, vurdere og argumentere for gyldigheten av beregninger, resultater og framstillinger

Regneferdigheten utvikler seg fra å bruke enkle metoder for opptelling og klassifisering til å kunne vurdere valg av metoder, begreper, formler og måleinstrumenter.

Gjøre gradvis mer avanserte framstillinger og vurderinger og bruke regning i faglig argumentasjon.

KRLE
 • anvende ulike tidsregninger og måter å framstille årsrytmen på
   
 • å finne frem i religiøse skrifter (tallforståelse)
   
 • møte matematiske uttrykk og tallsymbolikk
   
 • tolke og bruke statistikk
   
 • gjenkjenne og bruke geometriske mønstre
Regneferdigheten utvikler seg fra å kunne gjenkjenne og forstå regneaspektene i faget til å kunne sammenlikne, presentere, vurdere og analysere disse på fagets premisser.
Samfunnsfag
 • hente inn, arbeide med og vurdere talltilfang om faglige tema, og framstille dette i tabeller, grafer og figurer
   
 • bruke og sammenligne, analysere og presentere statistisk tallmateriale
   
 • gjennomføre undersøkelser med telling og regning, bruke samfunnsfaglige databaser og kritisk tolke tallmateriale
   
 • bruke målestokk, regne med tid, og å bruke regning til å forvalte pengebruk og personlig økonomi
Ferdigheten utvikles gjennom å finne og mestre strategier for telling, klassifisering, bruk og framstilling av data. Evnene til å sammenfatte, sammenligne og tolke statistisk informasjon. Analyse, kritisk bruk og vurdering av data.
Utdanningsvalg
 • kunne bruke, bearbeide og tolke relevant tallmateriale, som tabeller og grafer