Verdensreligionenes historiske hendelser

I dette opplegget skal elevene plassere historiske hendelser knyttet til de store verdensreligionene og livssynshumanismen på en tidslinje. Elevene skal forklare hvilken betydning hendelsene har i en historisk sammenheng.

 

Årstinn: 8-10

Tidsbruk: 1-2 undervisningstimer

 

Aktuelle kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • utforske og drøfte hvordan kristendom og andre religioner inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt
 • utforske og sammenligne etiske ideer fra sentrale skikkelser i religiøse og livssynsbaserte tradisjoner
 • utforske etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien og anvende ideene til å drøfte aktuelle etiske spørsmål

Beskrivelse av opplegget

Lærere og elever finner sammen frem oversikter over historiske hendelser og utbredelse av de store verdensreligionene og livssynshumanismen. I hel klasse eller i grupper må det jobbes grundig med strategier for hvordan man tolker tabeller og diagrammer og for hvordan tidslinja skal utformes. Det videre arbeidet kan elevene utføre individuelt, i par eller i grupper.

Dette kan eventuelt være en oppgave som går over lang tid, der elevene fyller inn hendelser på tidslinjen og plasserer informasjon om de ulike religionene/livssyn etter hvert som disse gjennomgås. Det kan også være en oppgave som er en del av et større prosjekt hvor elever fordyper seg i en religion/et livssyn.

Oppgave til elevene

Oppgaven dreier seg om de store verdensreligioner og livssynshumanisme tilblivelse, viktige historiske hendelser og utbredelse i dag.

 • Fremstill den historiske utviklingen og utbredelsen av de store verdensreligionene og livssynshumanismen, gjerne digitalt, ved hjelp av en historisk tidslinje. På tidslinja skal dere
  • markere viktige årstall og datoer
  • ha med passende illustrasjoner
  • forklare hvilken betydning de forskjellige hendelsene har for religionens utvikling og utbredelse
 • Tidslinja skal legges frem muntlig for klassen, gjerne med støtte av digitale hjelpemidler (for eksempel GeoGebra, powerpoint, keynote eller lignende), eller at den fremstilles som en veggavis.

Hvordan kommer regning til syne i undervisningsopplegget?

Elevene henter inn, arbeider med og vurderer tall og datoer knyttet til de store verdensreligionene og livssynshumanismen. Noe av tallmateriale finnes fremstilt i diagrammer og tabeller. For å vise forståelse og sammenhenger, skal elevene lage en historisk tidslinje med forklaringer. Dette gir blant annet elevene erfaring med å lage en hensiktsmessig tidslinje der de må plassere år 0, sammenligne ei tidslinje med en tallinje, velge passende intervall på linja og gjøre beregninger knyttet til årstall på hver side av år 0. Elevene får også erfart hvordan fremstillingen på tidslinja kan gi et godt grunnlag for å sammenligne og tolke hvordan historiske hendelser har påvirket utbredelsen av verdensreligionene og livssynshumanismen.

Helhetlig problemløsningsprosess

Gjenkjenne og beskrive

I denne aktiviteten må elevene gjenkjenne likhetene og forskjellene mellom en tidslinje og en tallinje. Det handler blant annet om å vurdere differansen mellom årstall før og etter vår tidsregning. Videre må de se hvordan de kan bruke tidslinje som en matematisk modell for å framstille historiske hendelser og utbredelse av de store verdensreligionene og livssynshumanismen. Elevene må tolke og lese av informasjonen de finner. Da må de gjenkjenne hvilke representasjoner informasjonen er framstilt ved og velge ut den informasjonen de trenger i sin modell.

Bruke og bearbeide

Elevene må hente ut og bearbeide informasjonen, slik at de kan bruke den i den matematiske modellen. Informasjonen må tilpasses slik at den kan plasseres på tidslinjen i sammenheng med de andre historiske hendelsene.

Reflektere og vurdere

Elevene må vurdere hvilken informasjon som gir et riktig bilde av det de ønsker å formidle. Det kan for eksempel handle om å reflektere over hvilke hendelser som påvirket spesielt en type religion, og lage tidslinjen med hensyn på akkurat de hendelsene.

Kommunisere

Elevene formidler, både muntlig, gjerne med støtte av digitale hjelpemidler, og skriftlig, en oversikt over viktige historiske hendelser i de ulike religionene og i livssynshumanismen. Her blir kommunikasjonen viktig for om eleven greier å formidle sitt arbeid for mottakeren.