Bygge bro

I dette undervisningsopplegget skal elevene bruke målestokk i arbeidet med å bygge en bromodell.

 

Aktuelle kompetansemål

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

  • utvikle løsninger gjennom en stegvis designprosess og vurdere holdbarhet, funksjon og estetisk uttrykk

Beskrivelse av opplegget

Til elevene:
Finn et eksempel på en bro, skriv ut bilder fra Internett eller ta bilder, tegn en skisse og lag en tredimensjonal modell av broen. Du kan eventuelt selv tegne en bro, som du lager skisse og modell av. Skissen kan gjerne tegnes i dynamisk programvare som for eksempel GeoGebra.

Tips til lærer:
Spill og film kan brukes til å inspirere og motivere elevene, for eksempel kan lærer søke på nett med søkeord «bygg din bro» og velge ut passende filmer til elevene. Denne oppgaven er også en oppgave som dekker området Teknologi og design.

Vurdering

Elevene må få klare kriterier for hvordan broen skal være. Hvor mye vekt broen skal tåle, hvor stor broen skal være, og broens likhet med originalen bør være aktuelle kriterier. Disse bør elevene kjenne godt til under hele prosessen. De kan gjerne være med å utforme disse kriteriene før de kommer i gang med arbeidet. Disse kriteriene må være kjent for elevene under hele prosessen, og noe de skal jobbe mot å oppnå. Når de er ferdige med broen, må broene vurderes kun ut ifra disse kriteriene.

Hvordan regning kommer til syne i undervisningsopplegget?

I dette arbeidet vil elevene få erfaring med å arbeide med proporsjoner, dimensjoner, målestokk og geometriske grunnformer. Videre vil de ha behov for regneferdigheter i beregninger og når de vurderer hvilket materiale som egner seg best i modellen.

Helhetlig problemløsningsprosess

Gjenkjenne og formulere

Når elevene skal forstørre skissen de har funnet/laget, må de kunne gjenkjenne at de kan bruke målestokk for å finne størrelsen til den ferdige modellen. De må klare å formulere en matematisk modell som sier noe om hvor mye broen skal forstørres.

Bruke og bearbeide

Når de har formulert en matematisk modell, må de kunne gjøre de nødvendige beregninger som skal til for at modellen av broen skal få riktig størrelse.

Reflektere og vurdere

I etterkant må for eksempel elevene vurdere om den målestokken din valgte var fornuftig. Målestokken må vurderes opp imot størrelsen på den endelige modellen og kriteriene som ble satt for arbeidet.

Kommunisere

Kommunikasjon er gjennomgående i hele problemløsningsprosessen. Elevene må forklare arbeidsprosessen ved hjelp av skisser og tegninger, som i ettertid kan brukes av andre.