Valgdagsmåling

Dette undervisningsopplegget er basert på et opplegg som ble gjennomført under piloteringen av skolebasert kompetanseutvikling skoleåret 2012/13 med satsingsområdet regning i alle fag. Opplegget er etter revidert bakgrunnsdokument.

I undervisningsopplegget er det spesielt kompetansemålet fra hovedområdet Utforskeren som er på planen, men det er viktig å se dette i sammenheng med mål fra hovedområdet Samfunnskunnskap. Elevene skal simulere en valgdagsmåling, gjør en vurdering om det forestående valget som bygger på innhentet informasjon, omformer et stort tallmateriale og fremstiller dette i tabeller og grafer.

  • Årstinn: 8-10

Kompetansemål etter 10. årssteget

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

  • gjere greie for korleis ulike politiske parti fremjar ulike verdiar og interesser, knyte dette til aktuelle samfunnsspørsmål og argumentere for eige syn
  • bruke statistiske kjelder til å berekne og beskrive tendensar og variasjonar i samfunnsfaglege drøftingar, og vurdere om statistikken gjev påliteleg informasjon

Beskrivelse av forarbeid, oppgave til elevene, modellering og gjennomføring

Dette undervisningsopplegget er spesielt aktuelt å bruke i år der det er stortingsvalg eller kommunevalg, og egner seg å bruke i perioden i forkant av valget. I forkant eller parallelt i arbeidet med undervisningsopplegget bør det arbeides med kompetansemål i læreplanen som handler om demokrati og politiske institusjoner.

 

Læreren skal simulere et valg med å bruke seigmenn med fire forskjellige farger som representerte velgere for hvert sitt parti. Eksempelvis Rødt, Gult, Grønt og Oransje. Læreren må legge 200 seigmenn i en kasse på forhånd slik at det bare er læreren som vet hvor mange det er av hver farge. Læreren må også opplyse hvordan det gikk ved «forrige valg». Da kan det være lurt å velge data for «forrige valg» som gir en relativt stor endring for enkelte av partiene ved dette valget.

Elevene bør bli delt inn i grupper med 3-4 elever i hver gruppe, og få følgende oppgavebeskrivelse:

  • Gjennomfør en «valgdagsmåling» på et utvalg av de 200 velgerne. Lag en prognose for det forestående valget. Bruk resultater fra «valgdagsmålingen», resultater fra forrige valg samt annen aktuell informasjon for å underbygge vurderingene.
  • Presenter resultatene for klassen. Få også fram de beregningene som ble gjort for å komme fram til resultatene. Bruk gjerne digitale presentasjonsverktøy med egenproduserte grafiske fremstillinger, tabeller og eller diagrammer.

Målingen bør gjennomføres slik at elevene etter tur trekker seigmenn ut av boksen og registrerer farge. Hver gruppe må avgjøre selv hvor mange de bør spørre og hvordan de kan bruke resultatene til å vurdere oppslutningen til hvert enkelt parti. Det er viktig at de vurderer hvor sannsynlig det er at utvalget de har trukket ut er representativt. Videre må de sammenligne oppslutningen ved forrige valg. Dataene skal presenteres oversiktlig, og elevene må velge om de vil skrive dem inn i en tekst og/eller bruke tabeller og diagram for å framstille sine funn. Underveis er det viktig at læreren observerer arbeidet i gruppene og gir tilbakemeldinger som kan støtte læringsprosessen og registrere innspill som kan tas opp til diskusjon i fellesskap i klassen.

Underveis eller i etterkant av presentasjonene er det viktig at læreren får i gang en diskusjon i klassen om hvordan denne simuleringen kan relateres til virkeligheten og hvordan erfaringer fra et begrenset eksperiment kan generaliseres til å gjelde en større populasjon.

 

Vurdering

Målet for timen må være tydelig for elevene.  Det bør formuleres læringsmål som er avledet fra kompetansemålene. Det er viktig at elevene forstår disse, og hva som forventes av dem. I dette opplegget må elevene bli vurdert ut ifra om de klarer å bruke statistikken de henter inn, slik at de framstiller resultatene på en riktig måte. Dessuten er det viktig at de klarer å bruke kildekritikk, det vil si at de klarer å se eventuelle svakheter med statistikken de presenterer. Læreren må man være spesielt påpasselig slik at elevene forstår at de skal vise sin kompetanse i læringsmålene, og ikke at det er selve presentasjonen som blir avgjørende for sin vurdering. Likevel er måten en presenterer viktig for å få vist sin kompetanse. Da er det viktig at lærer veileder elevene underveis i arbeidet opp imot læringsmålene.

Helhetlig problemløsningsprosess

Gjenkjenne og beskrive

I dette undervisningsopplegget må elevene gjenkjenne hvordan prosent brukes til å beskrive hvor stort et parti er i forhold til et annet. Videre må elevene gjenkjenne ulike måter å presentere en slik datamengde ved å formulere en matematisk modell. Modellen skal presentere valgresultatene på en representativ måte og sette de i sammenheng med valgresultatene fra forrige valg. Eksempler på matematiske modeller her kan være tabeller og grafiske framstillinger.

Bruke og bearbeide

Elevene må bruke og bearbeide valgresultatene slik at de passer til den matematiske modellen. I dette opplegget kan det innebære å bruke prosentvis økning eller nedgang fra tidligere målinger i modellen. Det kan også handle om å bearbeide tallene ved å gjøre om enhetene hvis det er mest gunstig for modellen.

Reflektere og vurdere

Elevene må til slutt reflektere om den matematiske modellen gir et bilde på det de ønsker å formidle, og vurdere om modellen gir en riktig framstilling av dataene. I dette opplegget handler det om å vurdere om modellen framstiller målingene for de ulike partiene på en god måte, slik at modellen underbygger vurderingene elevene tar med tanke på oppgaven.

Kommunisere

Eleven formidler, både skriftlig og muntlig, resultatene av en simulering og relaterer det til virkeligheten. Elevene må videre kommunisere resultatene sine muntlig for resten av klassen i plenum med hjelp av fremstillingene som den matematiske modellen viser. Her blir det derfor viktig at også modellen viser resultatene på en god måte slik at den kommuniserer resultatet i seg selv.