Hva er en misoppfatning?

Misoppfatninger, eller delvise begreper, bygger på en bestemt tenkning hos elevene som brukes nokså konsekvent og er noe annet enn tilfeldige feil og misforståelser.

Na%CC%8Ar%20vi%20ganger%20blir%20svaret%20st%C3%B8rre.png

Misoppfatninger er ufullstendige tanker knyttet til et begrep og er en del av barns normale utvikling. Barn tolker nye ideer ut fra erfaring de allerede har. Hvis elevene trekker ugyldige slutninger og generaliserer på sviktende grunnlag, sier vi at de er i en misoppfatning, ikke at de har en misoppfatning.

Ofte oppstår misoppfatninger som et resultat av overgeneraliseringer. Et eksempel på en overgeneralisering er: «Når vi ganger blir svaret større og når vi deler blir svaret mindre». Dette stemmer med heltall, men ikke alltid med desimaltall og brøk. Når forståelsen av et begrep er annerledes enn det som er meningen, kan det hindre den videre faglige utviklingen. Læreren skal legge til rette for at elevene utvikler bedre begrepsforståelse.

Hvordan læreren kan følge opp elever som er i misoppfatninger er nærmere beskrevet på siden Fra misoppfatning til mestring.