Hvordan bruke prøvene?

Læringsstøttende prøver i matematikk er ikke lenger tilgjengelige PAS – prøver. PDF-versjoner av prøvene finnes her

Prøvene er i utgangspunktet tiltenkt elevgruppene 5.–10. trinn, men kan gjerne benyttes av eldre elever. Prøven for Tall er felles for 5.–10. trinn, mens prøvene for Tallregning og Brøk og prosent er delt opp i prøver for 5.–7. trinn og 8.–10. trinn. 

Prøven som en del av underveisvurderingen

Læringsstøttende prøver er kun til bruk i underveisvurderingen. De er ikke egnet som karakterstøttende prøver til sluttvurdering av elevens helhetlige kompetanse i matematikk. Hovedhensikten med prøvene er å få fram hvordan elevene tenker om et emne, og i hvilken grad de har mangelfullt utviklede begreper.  

Hensikten med prøvene må også gjenspeile oppfølgingen av resultater. Det er derfor ikke hvor mange oppgaver en elev har løst riktig som blir riktig inngang til å tolke et prøveresultat, men heller i hvor mange oppgaver avgir elevene svar som kan tyde på misoppfatning i matematikk.  

Dersom resultatet viser at flere elever avgir svar som tyder på misoppfatning i et emne, kan det være grunn til å tenke gjennom egne metoder og overveie muligheten for å endre eller intensivere undervisningen innenfor dette emnet.  

For læreren er det viktig å reflektere over hvorfor elevene er i denne misoppfatningen, om grunnen kan gjenspeiles i lærerens undervisningspraksis. Dersom læreren ønsker å få bedre innblikk i elevenes tenking, kan papiroppgavene som er beskrevet senere, være et nyttig hjelpemiddel. 

I oppfølgingen av kartleggingen bør læreren velge en strategi der misoppfatninger og feiltenking naturlig kommer til syne. Elevene må få muligheten til å reflektere over egne ideer og framgangsmåter, lytte til andre elevers forklaringer og resonnement og diskutere og sammenligne løsninger. Avlæring av misoppfatninger og feiltenkning skjer sjelden gjennom at læreren forklarer den korrekte ideen. Derimot har konfliktdiskusjoner vist seg å være effektive. 

Erfaringsutveksling med kollegiet 

Etter at resultatet fra en prøve foreligger, kan det være nyttig å legge fram resultatet for de andre matematikklærerne på skolen, og åpne for fruktbare erfaringsutvekslinger og drøftinger med tanke på å forbedre undervisningsmetodene og løfte elevene.