Undervisningsopplegg knyttet til Tallregning

På denne siden finner du eksempler på undervisningsopplegg som er gode for å bygge solide begreper innenfor området tallregning. 

Undervisningsoppleggene er publisert i Matematikksenteret sin undervisningsoppleggbank, og vil derfor bli åpnet i egen fane.

For å få fullt utbytte av ressursene nedenfor er det viktig at læreren har god kjennskap til de ulike misoppfatningene vi har beskrevet over. I tillegg må læreren ha satt seg inn i den helhetlige tenkingen rundt god undervisning i matematikk. Dette gjelder for alle elever, også elever som er i en misoppfatning. 

Det vil også være relevant å bruke undervisningsopplegg knyttet til Tall.

Kvikkbilde "2 · 4 + 3 · 4"

I denne aktiviteten får elevene erfaringer med ulike måter å se et antall på. De skal resonnere omkring tallenes struktur og egenskaper, samt egenskaper ved regneoperasjoner. 

Kvikkbilde%202x4%2B3x4%20figur.png

Multiplikasjon med 10

Aktivitet der elevene skal ta stilling til påstander rundt hva som faktisk skjer når man mulitipliserer med 10. Dette utfordrer tenking rundt posisjonssystemet og null som plassholder.

Bilde%20lapper%20x10-kopi_2.jpg

Halvering/dobling i multiplikasjon 

Her får elevene resonnere omkring egenskaper ved tall og regneoperasjoner. De skal bruke ulike representasjoner i utforskning og begrunnelse av egenskaper og strategier.

halv-dobbel.png

Nær blinken

Aktivitet som kombinerer tallforståelse, hoderegning og de fire regningsartene med ferdighetstrening på en spennende måte. 

 

Terninger i mange farger

Just add zero

For å belyse problematikken med å fjerne eller legg til nuller, kan filmen "Add zero" brukes som utgangspunkt for diskusjon. Da kan elevene selv være med på å diskutere problemstillingen og misoppfatningen. Kanskje kan arbeidet munne ut i et brev til produsenten, der elevene gjør rede for misoppfatningen og hva som faktisk skjer når vi multipliserer med 10?

Først til hundre med lommeregner

Lommeregner.png