Null som plassholder

Fra arbeid med telling og mengdebegrepet har elevene erfaringer med at en tom mengde ikke inneholder noen objekter, altså null objekter. Noen elever kan til og med si at null betyr "ingenting". Hvis de tar med seg og generaliserer denne ideen om at null ikke har noen betydning over til arbeid med posisjonssystemet kan det føre til misoppfatninger. 

Null som plassholder handler om å kunne bruke null for å fylle en tom plass i plassverdisystemet. Elevene skal vite at 3 hundrere, 7 enere og 4 hundredeler skrives som 307,04, og ikke 37,4.Null%20som%20plassholder.png

Misoppfatninger knyttet til null som plassholder henger ofte tett sammen med misoppfatningen desimaltall som par av hele tall. Noen elever svarer for eksempel at 4,09 er større enn både 4,7 og 4,008. De sammenligner størrelsen på tallene skrevet bak komma, i dette tilfellet 09, 7 og 008, og argumenterer med at 9 er størst fordi nullene ikke betyr noen ting.  

I oppgaven har elever som svarer 7 eller 0,7 vanskeligheter med å bruke 0 som plassholder på korrekt måte.      Oppgave-2_0.png

Elever som er i misoppfatningen desimaltall som par av hele tall vil svare 0,43 på grunn av at det "mangler" 43 for å få 47 bak komma.

Oppgaver

I prøven misoppfatninger knyttet til tall er det tre oppgaver som tester om elevene behersker null som plassholder

Analyse

Analysetabell-1.png

Resultatet av analysene tyder på at mange elever viser mangelfull forståelse av null som plassholder. I oppgave 1 svarer 21 % av elevene på 6. trinn at 15 000 er to mindre enn 17 000. Mange elever behandler 17 000 som 17 og viser i utregninga at 15 er to mindre enn 17, og setter på de tre nullene til slutt. Elevene forholder seg til nullene, men ikke til null som plassholder. (Se elevsvar nedenfor)

De fleste elevene som svarte 15 000 i oppgave 1 forholder seg heller ikke til null som plassholder i oppgave 7. Elevene svarer 346 når tallet skal ha tre på tusenplassen, fire på tierplassen og seks på enerplassen, og tar ikke hensyn til at tallet skal ha null på hundrerplassen.

Som tabellen viser forekommer feilsvaret 170 i større grad på 9. trinn enn 6. trinn. Dette kan skyldes at elevene på ungdomsskolen jobber med forkorting av brøker og at elevene dermed «stryker» nuller uten å ha forstått hva det betyr. Elevene stryker to nuller for å få et tall som er to mindre.

Elevsvar

Nedenfor er noen elevsvar fra da oppgavene ovenfor ble testet ut på papir, uten svaralternativer. Svarene er gitt av elever fra 5.-10. trinn.