Om Læringsstøttende prøver i matematikk

Bakgrunnen for prosjektet og hvordan prøvene er utviklet.

Læringsstøttende prøver i matematikk (LSMAT) er en komplett læringsressurs som omhandler misoppfatninger elever kan befinne seg i. Materialet er utviklet av Matematikksenteret på bestilling fra Utdanningsdirektoratet.

Læringsressursen bygger på materiellet utarbeidet i KIM-prosjektet (Kvalitet i matematikkundervisningen), utviklet av Telemarksforskning-Notodden (TFN) og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo. 

Læringsressursen inneholder prøver som består av diagnostiske oppgaver med tilhørende veiledningsmateriell. Prøvene er konstruert med tanke på å identifisere elevenes misoppfatninger og manglende begrepsforståelse. Prøvene er publisert i PAS – prøver, og er frivillige å bruke.

Veiledningsmateriellet kan brukes under planlegging av undervisning og til å avdekke misoppfatninger innenfor ulike områder i matematikken. Materiellet inneholder forklaringer på hvilke misoppfatninger de forskjellige oppgavene kartlegger, analyser av oppgaver og forslag til undervisningsopplegg.

Hvordan prøvene er utviklet?
om%20ls.png

Figur 2 Modell for utprøving av oppgaver og utvikling av ferdig prøve

Figur 2 viser at oppgavene i hver prøve i LSMAT har vært prøvd ut i tre runder. I prepilot var de aller fleste oppgavene åpne. Det betyr at elevene skulle skrive et kort svar i ei svarrute eller dra riktig element på riktig plass i en interaktiv oppgave. I etterkant av prepilotene ble oppgavene analysert, og oppgaver med høyfrekvente feilsvar som tyder på misoppfatninger, ble gjort om til flervalgsoppgaver.

I 1. pilot ble disse flervalgsoppgavene og åpne oppgaver som ble endret etter prepilot eller nyutviklede oppgaver, prøvd ut på nytt og analysert.

I 2. pilot ble det benyttet et lenkedesign, som vist i figur 3. De to prøvene i 2. pilot bestod av tre deler, der delene «start» og «slutt» var uavhengige av hverandre i 2. pilot A og i 2. pilot B. Den midterste delen i begge prøvene bestod imidlertid av de samme oppgavene. Ved hjelp av
IRT-analyse, kan derfor alle oppgavene fra 2. pilotene kalibreres sammen og dermed settes på samme skala.

om%20ls2.png

Figur 3 Design for 2. piloter

De endelige prøvene ble til slutt satt sammen av oppgaver fra 2. pilotene.

All utprøving er gjennomført på elever på 6. og 9. trinn. Prepilotene ble gjennomført i tidsrommet november–februar, mens 1. pilotene ble gjennomført i mai/juni. Den siste utprøvingen ble gjennomført i september–oktober, altså elever som er 2–3 måneder inn i 6. og 9. trinn. Utvalgene i de ulike utprøvingene be trukket av Utdanningsdirektoratet. Til sammen deltok over 18 000 elever i utprøvingene for prøvene Tall, Tallregning og Brøk og prosent.