Hvordan bruke prøvene?

Læringsstøttende prøver i matematikk er tilgjengelige PAS – prøver.

Prøvene er i utgangspunktet tiltenkt elevgruppene 5.–10. trinn, men kan gjerne benyttes av eldre elever. Prøven for Tall er felles for 5.–10. trinn, mens prøvene for Tallregning og Brøk og prosent er delt opp i prøver for 5.–7. trinn og 8.–10. trinn.

Prøven som en del av underveisvurderingen

Læringsstøttende prøver er kun til bruk i underveisvurderingen. De er ikke egnet som karakterstøttende prøver til sluttvurdering av elevens helhetlige kompetanse i matematikk. Hovedhensikten med prøvene er å få fram hvordan elevene tenker om et emne, og i hvilken grad de har mangelfullt utviklede begreper.

I etterkant av prøvegjennomføringen er resultatene tilgjengelige i PAS – prøver. I fanen «gruppe» får læreren en oversikt over resultatet til gruppen som har gjennomført prøven i form av et prosenttall per elev per misoppfatning. Prosenttallet viser andelen feil for en elev på oppgavene som tester en bestemt misoppfatning.

Etter at resultatet foreligger, har læreren anledning til å reflektere over elevenes prestasjoner og over egen undervisningspraksis.

Bilde1.png

Dersom resultatet viser lave prestasjoner i et emne for flertallet av elevene, kan det være grunn til å tenke gjennom egne metoder og overveie muligheten for å endre eller intensivere undervisningen innenfor dette emnet.

Eksemplet over viser en fiktiv elevgruppe der resultatet til gruppen tyder på at flere elever er i misoppfatningen desimaltall som par av hele tall. For læreren er det viktig å reflektere over hvorfor elevene er i denne misoppfatningen, om grunnen kan gjenspeiles i lærerens undervisningspraksis. Dersom læreren ønsker å få bedre innblikk i elevenes tenking, kan papiroppgavene som er beskrevet senere, være et nyttig hjelpemiddel.

I resultatrapporten kan læreren gå nærmere inn på hvert enkelt elevresultat i fanen «elev». Der får læreren se en oversikt over hvilke oppgaver eleven har svart riktig og feil på. Ved å klikke på et oppgavenummer får læreren sett den aktuelle oppgaven og hva eleven har svart.

Bilde2.png

I oppfølgingen av kartleggingen bør læreren velge en strategi der misoppfatninger og feiltenking naturlig kommer til syne. Elevene må få muligheten til å reflektere over egne ideer og framgangsmåter, lytte til andre elevers forklaringer og resonnement og diskutere og sammenligne løsninger. Avlæring av misoppfatninger og feiltenkning skjer sjelden gjennom at læreren forklarer den korrekte ideen. Derimot har konfliktdiskusjoner vist seg å være effektive.

Erfaringsutveksling med kollegiet

Etter at resultatet fra en prøve foreligger, kan det være nyttig å legge fram resultatet for de andre matematikklærerne på skolen, og åpne for fruktbare erfaringsutvekslinger og drøftinger med tanke på å forbedre undervisningsmetodene og løfte elevene.