Nettverk for matematikk i lærerutdanningen

Nettverk for matematikk i lærerutdanning er et faglig nettverk for kompetanseutvikling knyttet til lærerutdanning i matematikk. Formålet er å støtte opp om og heve kvaliteten på matematikkundervisning og matematikkdidaktisk forskning i Norge.

Nettverket er medlem av The Nordic Society for Research in Mathematics Education (NORME), og driftes av Matematikksenteret. Nettverket jobber for å øke omfang og kvalitet på universitetenes og høgskolenes grunnutdannings, etter, og videreutdanningstilbud, samt bidrar til å synliggjøre og støtte opp om matematikkdidaktisk forskning. Nettverket er også et møtested for universiteter, høgskoler og Matematikksenteret med tanke på erfaringsdeling, kompetanseutvikling og samarbeid.

Konferanser og informasjonskanaler

Nettverket har et overordnet ansvar for den årlige Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk (også kalt nettverkskonferansen). Konferansen i 2019 ble arrangert av Universitetet i Stavanger 16.-18. september 2019.
Konferansen som skulle vært avholdt i 2020 ble utsatt til 2021, og ble arrangert av NTNU 20.-22. september 2021. 
Konferansen 2022 ble arrangert av UiA 19. -21. september
Neste konferanse er 18. - 20 september 2023 og denne gang er det NTNU som skal være arrangør. Mer informasjon her. Vi håper på å treffe deg der. 

Nettverket administrerer en liste med e-postadresser til lærerutdannere i matematikk. Nettverkskoordinator oppdaterer og vedlikeholder e-postlisten, som har adresse alle@matematikknettverket.no.

Styret, medlemmer og nettverkskontakter

Nettverk for matematikk i lærerutdanning består av alle universiteter og høgskoler i Norge som tilbyr lærerutdanning med matematikk og Matematikksenteret. Hver institusjon oppnevner en person som er institusjonens kontaktperson i nettverket (nettverkskontakt). Kontaktene fungerer som bindeledd mellom nettverket og sin institusjon og innkalles til et nettverksmøte en gang i året, vanligvis i mai/juni.

Nettverket ledes av et styre på fem personer, hvor tre er fra universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren), og de to andre er lederen og kontaktpersonen fra Matematikksenteret.

Nettverket ledes til daglig av en nettverkskoordinator i 10 % stilling. Nettverkskoordinatoren er styreleder og er en av de tre styrerepresentantene fra UH-sektoren. Leder og styre velges på det årlige nettverksmøtet (møtet for nettverkskontaktene) for to år av gangen.

Masteroppgaver i matematikkdidaktikk