Kompetanseløftet i spesialpedagogikk: Digitale foredrag om satsingsområder og samarbeid

To damer som prater sammen - skjermbilde fra kurs
Hvordan kan vi gå fram for å styrke samarbeidet mellom skole og PPT i arbeidet med matematikkvansker?

Det er viktig å få til et tett samarbeid mellom skole og PPT for å styrke laget rundt barna. Ny læreplan er et godt utgangspunkt for å etablere et tett samarbeid. I disse to foredragene får vi høre hvordan Bergen kommune har arbeidet for å styrke samarbeidet og hvordan de ser det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske tilbudet i sammenheng.

Foredragene kan brukes som utgangspunkt for utforsking av hvilke satsingsområder kommunen bør legge vekt på i innføring av ny læreplan og i samarbeidet mellom skole og PPT. Innholdet er knyttet til arbeidet med matematikkvansker, men har overføringsverdi til andre områder.

Foredragsholdere

Astrid Seljeflot er PP-rådgiver og jobber ved Pedagogisk psykologisk senter i Bergen kommune. Hun har tatt tilleggsutdanning i rådgivning innenfor matematikkvansker. Astrids arbeidsområder er forebygging og tilpasning innenfor den vanlige opplæringen.

Renate Jensen er rådgiver ved Etat for skole, Bergen kommune. Hennes arbeidsområder er kvalitetsoppfølging og støtte og veiledning med fokus på matematikk og regning. Hun har i fagfornyelsen vært leder for læreplangruppen i matematikk og medlem i gruppen som utarbeidet kjerneelementer i matematikk. Renate er også leder i LAMIS (siden august 2017).

Her er de digitale foredragene: 

Fagfornyelsen og matematikk del 1

Fagfornyelsen og matematikk del II
 

Se gjerne foredragene i lys av denne problemstillingen:

Hvilken betydning har ny læreplan for elever som presterer lavt i matematikk? Ta utgangspunkt i disse stikkordene:

 • undervisning
 • elevrollen
 • særskilt tilrettelegging
 • sakkyndig vurdering
 • IOP
 • deltakelse
 • arbeidsmåter
 • vurdering

Etter foredragene, diskuter gjerne problemstillingene:

 • På hvilke områder trenger dere økt kompetanse?
 • På hvilke områder har dere behov for å utvikle felles forståelse?
 • Hva er viktigst for deres skole/kommune å utvikle videre? 

De to foredragene ble opprinnelig presentert under den digitale nettverkssamlingen «Sammen for oppdraget», som er en nettverkssamling for fagmiljøer som arbeider med matematikkvansker.