MAM-modellen

Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis (Utdanningsdirektoratet, 2020).

Det kreves systematisk utviklingsarbeid for å kunne Mestre Ambisiøs Matematikkundervisning (MAM). I samarbeid med forskere fra University of Washington har Matematikksenteret utviklet en modell (MAM-modellen) for kompetanseutvikling med tilhørende ressurser. Ressursene er forskningsbaserte og tilrettelagt for norske forhold i tett samarbeid med praksisfeltet. Det matematiske innholdet er knyttet til tallforståelse.

Modellen består av en syklus med seks komponenter som kan benyttes både for studenter i praksis, lærere i etter- eller videreutdanning, et helt lærerkollegium eller av en gruppe lærere som vil drive kompetanseutvikling sammen.

Illustrasjon av MAM-syklusen

Beskrivelse av komponentene

1. Forberedelse

Observasjon: Deltakerne observerer enten en filmet undervisningssekvens eller en veileder/lærerutdanner som gjennomfører en aktivitet med elevene.
Teori: Deltakerne leser en artikkel med teori knyttet til det aktuelle temaet i syklusen.

2. Diskusjon av teori 

Veileder/lærerutdanner leder en diskusjon mellom deltakerne.
Hvilke momenter fra punkt 1 kan vi ta med oss inn i planleggingen av undervisningsøkta?

3. Felles planlegging

Deltakerne planlegger sammen ei undervisningsøkt med samme type aktivitet som i punkt 1. Gruppestørrelse 5-8. Veilederne/lærerutdannerne er aktive deltakere i sin gruppe uten å overta arbeidet for deltakerne. Gruppen lager et felles undervisningsnotat som viser gangen i økta med elevene.

4. Øving

Deltakerne øver på aktiviteten i gruppa. En eller to av deltakerne har rollen som lærer, resten av deltakerne er «elever». Alle deltakerne og veilederen/lærerutdanneren kan be om Time-Out. Da tar man et kort avbrekk og diskuterer hva man bør gjøre.

5. Utprøving med elever

Aktiviteten blir prøvd ut med en elevgruppe. Time-Out kan brukes også under utprøvingen.  

6. Vurdering/refleksjon

Diskusjon om utprøvingen i gruppa. Både deltakere, veilederen/lærerutdanneren deltar.

Bruk av ressursene gjennom 11 moduler

Det er utviklet flere typer ressurser for lærere som ønsker å utvikle en ambisiøs matematikkundervisning: Artikler, fagtekster og filmer med refleksjonsspørsmål, maler til planleggingsdokumenter, aktiviteter og oppgaver. Ressursene er satt sammen til 11 moduler som er bygd opp etter MAM-modellen. Hver modul setter spesielt fokus på et av kjerneelementene i læreplanen. Den matematiske samtalen er helt sentral i ambisiøs matematikkundervisning, og i hver modul blir det også lagt vekt på utvalgte samtaletrekk og samtaletyper. Modulene er organisert i en anbefalt rekkefølge fra 1 - 11. 

Aspekter

MAM-modellen bygger på fem aspekter for å lære å undervise og utvikle undervisningen:

 1. Undervisning er et intellektuelt arbeid, og det krever spesialisert kunnskap.
 2. Undervisning er noe som kan læres.
 3. For å lære nye ting, må man få muligheter til å praktisere det som skal læres – gjentatte ganger.
 4. Det er verdifullt å vise fram sin egen undervisning.
 5. Vi utvikler oss kontinuerlig som lærere. Våre egne læringserfaringer og  identiteter, former det vi vet og gjør. Våre identiter som matematikklærere utvikles kontinuerlig og har betydning for vårt arbeid med barn og unge.

Normer for samarbeid

Modellen bygger på noen sentrale normer for tilretteleggere og deltakere.

 • Vær villig til å ta risker og prøv nye ideer.
 • Lytt aktivt og med et åpent sinn.
 • Bygg videre på andre sine ideer og inviter andre til å delta.
 • Gi hverandre tid til å tenke og prosessere ideer.
 • Vær åpen for å dele ideer som er under utvikling og endre tenkning.
 • Bruk et presist språk for å beskrive det du ser elevene gjør, i stedet for å gi dem «betegnelser». Unngå betegnelser som «svak» og «sterk».

Forventninger til deltakerne

Det kan være krevende for kolleger å samarbeide om å utvikle undervisningspraksis. Et vellykket kollektivt utviklingsarbeid etter MAM-modellen forutsetter en positiv innstilling hos deltakerne.
En positiv innstilling innebærer at deltakerne

 • er nysgjerrige og åpne for nye ideer, elevenes tenking og læring.
 • er interesserte i prøve ut nye praksiser og aktiviteter sammen med kolleger.
 • deltar aktivt på samlingene.
 • ønsker å være «kritiske venner» for hverandre – prøver sammen å gå i dybden på spørsmål knyttet til matematikk, matematikklæring og -undervisning.
 • forplikter seg på å respektere møtetider, møter forberedt og bidrar til å utvikle et godt læringsfellesskap både blant lærere og elever.
 • deler erfaringer med kolleger.
 • forplikter seg til å prioritere oppmøte på samlingene.