Ambisiøs matematikkundervisning

Illustrasjonsbilde av lærer som peker på tavla
En matematikkundervisning som har som mål å utvikle elevenes forståelse og engasjement, samt deres evne til å beregne, anvende og resonnere, kalles ofte for ambisiøs matematikkundervisning.

Ambisiøs matematikkundervisning bygger på en økende mengde forskning fra de siste tretti årene, hvor undersøkende arbeidsmetoder står sentralt for elevene.

Hva betyr det i praksis?

I en undersøkende og ambisiøs undervisningskontekst setter læreren opp læringsmålene, men lar elevene selv utforske problemene for å finne mønstre og systemer. Elevene driver aktiv matematisk utforskning, og diskuterer egne løsningsstrategier med hverandre. Om elevene tar feil, anses det som en naturlig del av læringsprosessen. Når elevene får lov til å utforske et felt og diskutere hvordan de tenker - med hverandre - oppdager de at matematikk slett ikke er et fag som kun består av å huske hva læreren har sagt. I stedet blir det til et spennende og aktivt fag som består av utforskning på elevenes egne premisser.

Fire prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning

Ambisiøs undervisning bygger på noen sentrale prinsipper for lærerens arbeid, og disse må sees i sammenheng med hverandre. Ambisiøs matematikkundervisning kan være krevende – men gøy! Matematikksenteret oppfordrer alle lærere til å bruke tid på å utvikle sin egen praksis.

Artikkelen Prinsipper for ambisiøs matematikkundervisning (pdf) inneholder en nærmere beskrivelse av prinsippene.

Matematikk som gir mening

Dette prinsippet handler om at læreren:

 • prøver å forstå hvordan matematiske temaer kan gi mening for elevene.
 • forbereder aktiviteter på en måte som gjør at elevene får ansvar for å arbeide med seriøs matematikk.
 • gir elevene muligheter til å resonnere.

Læreren må med andre ord ta utgangspunkt i elevenes tenking. De må stille spørsmål, observere og tolke elevenes resonnering, språk og argumenter og, basert på dette, tilpasse undervisningen. Målet er å fremme elevenes læring.

Deltakelse og likeverdig tilgang

Undervisningen skal gi alle elevene mulighet til å arbeide med utfordringer i matematikk, og alle får likeverdig tilgang til å lære.

Læreren skal ta utgangspunkt i at alle elever, uansett deres nåværende ferdigheter eller kompetanse, er i stand til ambisiøs læring. Han forsøker å differensiere undervisningen på måter som gjør at alle elever, med ulike bakgrunner og læringsspor, kan ha fremgang i matematikk.

Tydelige læringsmål

I en ambisiøs matematikkundervisning, planlegger læreren aktivitetene og gjennomfører dem med tydelige læringsmål i sikte. Disse læringsmålene er ofte forbundet med de sentrale ideene i matematikk. Læreren må være godt kjent med det matematiske innholdet, på en slik måte at han kan hjelpe elevene i læringsprosessen.

Kunnskap om elevene som lærende

Dette prinsippet handler om at lærere må kjenne elevenes individuelle styrker, vaner, og problemer, så vel som hvem elevene er som lærende:

 • hva de kan og håper å kunne.
 • hvordan de arbeider best.
 • hvordan de ser på seg selv og egen læring.

Lærer holder opp ruteark i klasserom

Kjennetegn på en ambisiøs matematikkundervisning

I tillegg til disse prinsippene finnes det noen tydelige kjennetegn som går igjen i en ambisiøs matematikkundervisning. Kjennetegnene illustrerer en undervisning som bygger på elevenes tenking og resonnering, bidrar til dybdelæring og ivaretar kjernelementene i læreplanen.

 • Elevene får oppgaver som krever utforsking, resonnering og problemløsing
 • Det legges vekt på samarbeid og matematiske samtaler
 • Elevene utfordres på å finne egne løsningsstrategier, og sammenligner de ulike strategiene
 • Elevene skal føle seg trygge ved at vi behandler dem med respekt, lytter til ideene deres og verdsetter deres faglige innspill
 • Feil er en naturlig del av læringsprosessen og vi bruker dem til å utvikle elevenes forståelse.

Praksiser i ambisiøs matematikkundervisning

Lærerens undervisningspraksis kan og bør utvikles gjennom hele yrkeskarrieren fordi samfunnet og teknologien endrer seg og skaper nye utfordringer og muligheter. Didaktisk forskning vil også jevnlig bringer ny kunnskap som bør innpasses i lærerens praksis. Praksisbegrepet brukes om strategier, rutiner og trekk som læreren bruker for å støtte elevenes læring. Ambisiøs matematikkundervisning forutsetter at læreren bygger undervisningen på fire praksiser:

 • Å presentere oppgaven
 • Å bruke matematiske representasjoner
 • Å legge til rette for matematiske samtaler
 • Å lede undervisningen fram mot læringsmålet

Artikkelen Praksiser i ambisiøs matematikkundervisning (pdf) inneholder en nærmere beskrivelse av praksisene, med eksempler.