Sammenheng mellom overgang - barnehage og skole

Barn som leker ute med tau
Hva bør førskolegruppene ha fokus på i overgangen til skole, og hva kan barna jobbe med på 1. trinn for at overgangen skal bli god? Dette digitale kurset er laget for barnehageansatte og lærere i Haugesund kommune, og belyser forskjellige aspekt som kan gi barn en bedre start i matematikk.

Det digitale kurset er delt opp i 2 deler, og hver del varer omtrent 1 time. 

  • I del 1 vil vi si litt om sammenhengen i styringsdokumenter og plikt til samarbeid.
  • I del 2 vil vi fokusere på sammenheng i arbeidsmåter (kjerneelementene, lek, utforskning, eksperimentering) og sammenheng i faglig innhold.

Gjennom kurset vil dere også få ulike eksempler på godt samarbeid, praksiseksempler og refleksjonsoppgaver som dere kan jobbe videre med på deres enhet.

 Digitalt kurs DEL 1
 

Digitalt kurs DEL 2

Kurset vil ligge tilgjengelig til 20. august.

Slik fungerer det digitale kurset

Alt foregår på skjermen. Her vil dere se filmer, bilder og presentasjoner, og når det dukker opp blå knapper, kan dere trykke på dem. Da vil kurset stoppe, og dere vil få opp en ny fane som dere kan lukke når dere har lest innholdet. Kurset ligger fortsatt i egen fane, og når dere trykker på Play-knappen så starter det opp igjen. 

Det er også lagt inn bokmerker som gjør det enklere å manøvrere i innholdet, disse finner dere nederst på siden ved å trykke på bokmerkesymbolet.

Tips  

  • Noter underveis
  • Ta pauser når du føler for det 
  • Spol fram og tilbake i filmen ved behov

Foredragsholderne

Det er Hege Nordnes og Anne Hj. Nakken som skal ta dere gjennom det digitale kurset. Begge er universitetslektorer og jobber på Matematikksenteret.
Hege er utdannet førskolelærer med master i barnehagekunnskap (førskolepedagogikk) og har over 20 års erfaring fra barnehage. Hun har en særlig interesse for realfag og matematikk i barnehagen, og brenner for å inspirere andre til å se barns undring og matematiske utforsking i det fysiske miljøet både inne og ute. 

Anne har de siste 15 år jobbet med matematikk knyttet til barnehage. Anne er opptatt av lekende og meningsfull matematikk, og jobber for at barnehagelærere skal inneha kunnskap og engasjement i møtet med små matematikere. Anne bidrar på varierte kompetanseutviklingstiltak rettet mot barnehage, og liker å fremheve at matematikk er nært knyttet til kreativitet, glede og medvirkning. 

Referanser og tips til å lese mer

Antell, S.E. & Keating, D.P. (1983). Perception of numerical invariance in neonates. Child Development, 54(3), 695-701.

Ball, D. L. (1993). Halves, pieces, and twoths: Constructing and using representational contexts in teaching fractions. I T. Carpenter, E. Fennema, R. Putnam, & R. A. Hattrup (red.), Analysis of arithmetic for mathematics teaching (s. 189–219). Hillsdale, NJ: Prentice Hall.

Brannon, E.M. & Van de Walle, G.A. (2001). The development of ordinal numerical competence in young children. Cognitive Psychology, 43(1), 53-81.

Bruner (1966) Toward a Theory of Instruction. Cambridge, Mass: Belkapp Press.

Bishop (1988) Mathematical Enculturation: A cultural perspective om Mathematics Education. Dordrecht: Kluwer.

Boaler J. (2017). http://time.com/4970465/
Jo Boaler står også bak nettstedet www.youcubed.org som dere gjerne kan sjekke ut.

Carlsen, M., Wathne, U., Blomgren, G. (2017). MatemaIkk for barnehagelærere. Oslo: Cappelen Damm

Clements, D. H., Sarama, J. (2000). The earliest geometry. Teaching Children Mathematics, 7(2), 82-85.

Dewey, J. (1897). My Pedagogic Creed i Säljö. R. (2016) Læring – en introduksjon til perspektiver og metaforer. Oslo: Cappelen Damm

Dewey, J. (1934). Art as Experience. New York: Putnam

Douglas C., Sarama J. (2000). The earliest geometry. Teaching Children Mathematics, 7: 82-85

Duval, R. (2006). A Cognitive Analysis of Problems of Comprehension in a Learning of Mathematics. Educational Studies in Mathematics, 61(1/2), 103–131.

Dweck, C. (2008) Can personality be changed? The role of beliefs in personality and change. Current Directions in Psychological Science, 17(6).

Enge, O. & Valenta, A. (2013). Varierte representasjoner. Tangenten, 24(1), 8-12, 46.

Gervasoni A., Perry B. Children´s Mathematical Knowledge Prior to Starting School and Implications for Transition. In B. Perry, A. MacDonald, A. Gervasoni (Eds.), Mathematics and Transition to School (pp. 171 - 184). Singapore: Springer

Føsker, L. I. R (2015). På leit etter grunnlag for norske barnehagers matematikkdidaktiske arbeid med romforståelse. – Et systematisk søk på forskning om barns utvikling av romforståelse gjennom barnehagekonteksten 1995-2010. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning 10(4) Lastet ned fra:https://journals.hioa.no/index.php/nbf/article/view/1432

Griffith, Rose (2016). Making Numbers: Using manipulatives to teach arithmetic (2016), Oxford University Press. https://www2.le.ac.uk/departments/education/documents/nuffield-main-report

Klibanoff, R. S. (2006) Preschool children's mathematical knowledge: The effect of teacher "math talk». Developmental Psychology, 42(1), 59-69.

Lillejord, S., Børte, K. & Nesje, K. (2018). De yngste barna i skolen: lek og læring, arbeidsmåter og læringsmiljø – en forskningskartlegging. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning

Lithner, Johan. Oversikt over hans publikasjoner finner dere her: https://www.umu.se/en/staff/johan-lithner/

Læreplan for Kunnskapsløftet. Overordnet del (2017). Oslo: Utdanningsdirektoratet

Læreplan i Matematikk. 1.-10. trinn (2020). https://www.udir.no/lk20/mat01-05

Mulligan J., Mitchelmore M. (2009) Awareness of Pattern and Structure in Early Mathematical Development. Mathematics Education Research Journal 2009, Vol. 21, No. 2, 33-49

Nakken A. og Justnes C. (2018) Å være på og bakpå – om matematiske samtaler i barnehagen. Publisert i Barnehagefolk, 02/18. Link til teksten finner dere her: www.matematikksenteret.no/barnehage/litteratur-matematikk-i-barnehagen

Nakken, A., Thiel O. (2019). Matematikkens kjerne, 2. utgave. Bergen: Fagbokforlaget

Nosrati M., Wæge K. Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk. Link: www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/resource/sent…

OECD (2017). Starting Strong V: Transitions from Early Childhood Education and Care to Primary Education, OECD Publishing, Paris.

Perry B., MacDonald A., Gervasoni A. (Eds.), Mathematics and Transition to School (pp. 171 - 184). Singapore: Springer

Rammeplan for barnehagen. Innhold og oppgaver (2017). Oslo: Utdanningsdirektoratet

Skemp R. (1987) The Psychology of Learning Mathematics. Routledge.

Svingen, Olaug (2016). Barns strategier i arbeid med tall. https://www.matematikksenteret.no/sites/default/files/attachments/page/Svingen%20Barns%20strategier%20i%20arbeid%20med%20tall.pdf

Torkildsen, S.H, (2017). Matematisk problemløsing. Lastet ned fra: http://realfagsloyper.no/sites/default/files/2019-01/Torkildsen%20Matematisk%20Probleml%C3%B8sing.pdf

Send oss din tilbakemelding

Det digitale kurset Sammenheng mellom overgang - barnehage og skole er produsert av Matematikksenteret. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på innhold, både faglig og teknisk (brukervennlighet). Vi setter stor pris på alle innspill, de vil komme godt med når vi skal utvikle nye konsept og digitale kurs. Tilbakemeldinger sendes inn på dette skjemaet.