Modul 2 – Kommunikasjon

Kommunikasjon i matematikk handlar om at elevane bruker matematisk språk i samtalar, argumentasjon og resonnement. Elevane må få høve til å bruke matematiske representasjonar i ulike samanhengar gjennom eigne erfaringar og matematiske samtalar (Utdanningsdirektoratet, 2020).

Målet med denne modulen er at deltakerne skal

 • lære å planlegge og lede en matematisk samtale
 • lære å representere elevenes tenking

 

Denne modulen legger spesielt vekt på

 • kjerneelementet Representasjon og kommunikasjon
 • samtaletypen Åpen strategideling
 • samtaletrekkene Vente og gjenta

Aktivitet: Kvikkbilde Likt og forskjellig
Tidsbruk hele modulen: 180 minutter + utprøving med elever

Slik arbeider dere med modulene

MAM-syklus%20sirkel.png

1. Forberedelse

Tid: 30 minutter
Individuelt

Les artikkelen Samtaletrekk – redskap i matematiske diskusjoner.

 • Marker deler du finner spesielt viktige, relevante eller interessante. 
 • Bruker du noen av samtaletrekkene allerede? Vær konkret. Gi eksempler.

Ta notatene med til diskusjon i gruppe/plenum.
Hvis dere er færre enn ti lærere kan dere gjennomføre samarbeidet som en gruppe uten plenum.

2. Diskusjon av teori

Tid: (15 + 15) minutter

Grupper: 
Den som leder modulen sørger for at

 • alle i gruppen i tur og orden får si det de har merket seg
 • gruppen holder tiden og passer på at dere først og fremst samtaler om spørsmålene
 • blir enig om hva dere skal løfte fram i plenum og hvem som skal gjøre det

Plenum:
Gruppene deler momentene de har valgt ut.
Noter stikkord som dere kan ta med inn i planleggingen.
 

3. Felles planlegging

Tid: 60 minutter
Grupper: inntil 10 deltakere

Bruk Undervisningsnotat Modul 2 og planlegg aktiviteten Likt og forskjellig.  
Diskuter de ulike momentene i undervisningsnotatet og bli enig om et felles notat. Tenk gjennom hvordan dere skal

 • bruke samtaletrekkene Vente og Gjenta for å få klarhet i hvordan elevene tenker
 • representere elevenes innspill  ​​​​​
 • oppsummere for å løfte fram mål for elevenes læring: Sammenligne to figurer og beskrive likheter og forskjeller

I matematiske samtaler må elevene lære hva og hvordan de skal dele. Eksempler på spørsmål dere kan stille:

 • Hva ser du?
 • Hvor ser du seks?
 • Var det noen som så noe annet?
 • Har er likt? Hva er forskjelling?

Alle deltakerne noterer det dere blir enige om i undervisningsnotatet. Den som leder modulen passer tiden slik at dere får god tid til å drøfte alle fasene i undervisningsøkta. Velg til slutt hvem av dere som skal lede en øving mens kollegene er «elever».

4. Øving 

Tid: 30 minutter

Deltakerne i planleggingsgruppen øver på aktiviteten. En eller to deltakere har rollen som lærer, resten er «elever». «Læreren» følger undervisningsnotatet og gjennomfører aktiviteten slik gruppen har planlagt. Undervisningsnotatet kan justeres etter erfaringene dere gjør under øvingen.

Både «læreren» og «elevene» kan be om Time-Out. Da tar dere et kort avbrekk for å avklare viktige spørsmål eller minne om ting gruppen er blitt enige om under planleggingen.

Det kan for eksempel dreie seg om hvordan dere vil

 • representere elevenes innspill i bildet (tegning, symboler)
 • få elevene til å lytte til hverandre
 • disponere tavlen

Læringsutbyttet for lærerne vil bli bedre om (deler av) planleggingsgruppen deltar når opplegget prøves ut med elevene. Time-Out kan også bli benyttet under utprøvingen. 

5. Utprøving med elever 

Tid: Hele eller deler av ei undervisningsøkt.

Bruk undervisningsnotatet og gjennomfør aktiviteten slik gruppen har planlagt. Bruk Time-Out om dere er flere sammen om utprøvingen.  

Dere kan for eksempel diskutere hvordan dere kan

 • representere det elevene ser
 • gi passende respons
 • invitere flere elever inn i samtalen

Dokumentasjon

 • Bruk gjerne mobil og ta lydopptak under utprøvingen.
 • Noter etter utprøvingen hva du mener du lyktes med og hva som var utfordrende.
 • Ta bilde av det tavlene/plakatene etter at aktiviteten er prøvd ut

Er dere flere sammen bør dere lage et felles notat.

6. Vurdering/refleksjon

Tid: (20 + 10) minutter

Grupper: 
Deltakerne deler erfaringene fra utprøvingen i planleggingsgruppene. Ta runden slik at alle får presentere sine tanker og erfaringer.

 • Hvilke likheter og forskjeller beskrev elevene?
 • Hvilke matematiske begreper brukte elevene i sine beskrivelser?
 • Gjennomførte dere aktiviteten slik dere planla? Hva skyldes eventuelle avvik?
 • Hvordan fungerte samtaletrekkene dere hadde planlagt å bruke? Gi konkrete eksempler.
 • Det står et pkt til på nettsiden. Ta bort det.

Hver gruppe noterer to-tre momenter dere vil dele med resten av kollegiet.

Plenum: 
Hver gruppe deler momentene dere har valgt med kollegene.

Personer_transparent_gr%C3%B8nn.png

Til deg som leder modulen

Tidsbruk hele modulen: 180 minutter + utprøving med elever

 1. ​​​​ Forberedelse: 30 minutter
 2. Diskusjon av teori: 30 minutter
 3. Felles planlegging: 60 minutter
 4. Øving: 30 minutter
 5. Utprøving med elever: Hele eller deler av en undervisningsøkt.
 6. Vurdering/refleksjon: 30 minutter

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede prosessen under komponent 2 - 6 i syklusen. 
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen.
 • Oppfordre deltakerne til å lese artikkelen før dere møtes til diskusjon.
 • Kopier til felles planlegging.​​​​​
  • Undervisningsnotat Modul 2
  • Likt og forskjellig (bilde som plakat)