Nettverk

Matematikksenteret driver tre forskjellige nettverk som på hver sin måte jobber for å få mer fokus på matematikk i barnehage, skole og UH-sektor.

Nettverk for matematikk i lærerutdanning

Nettverk for matematikk i lærerutdanning er et faglig nettverk for kompetanseutvikling knyttet til lærerutdanning i matematikk. Formålet er å støtte opp om og heve kvaliteten på matematikkundervisning og matematikkdidaktisk forskning i Norge.

Nettverket er medlem av The Nordic Society for Research in Mathematics Education (NORME), og driftes av Matematikksenteret. Nettverket jobber for å øke omfang og kvalitet på universitetenes og høgskolenes grunnutdannings, etter, og videreutdanningstilbud, samt bidrar til å synliggjøre og støtte opp om matematikkdidaktisk forskning. Nettverket er også et møtested for universiteter, høgskoler og Matematikksenteret med tanke på erfaringsdeling, kompetanseutvikling og samarbeid.

Styret, medlemmer og nettverkskontakter

Nettverk for matematikk i lærerutdanning består av alle universiteter og høgskoler i Norge som tilbyr lærerutdanning med matematikk og Matematikksenteret. Hver institusjon oppnevner en person som er institusjonens kontaktperson i nettverket (nettverkskontakt). Kontaktene fungerer som bindeledd mellom nettverket og sin institusjon og innkalles til et nettverksmøte en gang i året, vanligvis i mai/juni.

Nettverket ledes av et styre på fem personer, hvor tre er fra universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren), og de to andre er lederen og kontaktpersonen fra Matematikksenteret.

Nettverket ledes til daglig av en nettverkskoordinator i 10 % stilling. Nettverkskoordinatoren er styreleder og er en av de tre styrerepresentantene fra UH-sektoren. Leder og styre velges på det årlige nettverksmøtet (møtet for nettverkskontaktene) for to år av gangen.

Konferanser og informasjonskanaler

Nettverket har et overordnet ansvar for den årlige Etterutdanningskonferansen for lærerutdannere i matematikk (også kalt nettverkskonferansen). Konferansen i 2019 ble arrangert av Universitetet i Stavanger 16.-18. september 2019. Konferansen for 2020 blir arrangert av NTNU i Trondheim i september.

Nettverket administrerer en liste med e-postadresser til lærerutdannere i matematikk. Nettverkskoordinator oppdaterer og vedlikeholder e-postlisten, som har adresse alle@matematikknettverket.no.

 

Nettverk for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker

Matematikksenteret har ansvar for å gjennomføre en nettverkssamling for nasjonalt nettverk for kompetansemiljøer som arbeider med matematikkvansker. Målgruppe er universitet og høyskoler, Statped, PPT, utviklingsansvarlige i kommuner og fylkeskommuner. Målet er å bygge opp et sterkt kompetansemiljø på matematikkvansker i Norge.

Det arrangeres en årlig nettverkssamling – «Sammen om oppdraget» – hvor det er fokus på ny forskning, kartlegging, utredning og tiltak for å bedre opplæringen for elever som presterer lavt i matematikk. En viktig del av nettverkssamlingen er å se hvilke muligheter som finnes for å utvikle robuste fagmiljøer i de ulike regionene.
 

Barnehagenettverket

Barnehagenettverket arrangerer et årlig seminar for ansatte i matematikkseksjonene ved de ulike UH-institusjonene i Norge. Målet er å skape en arena hvor de som underviser i matematikk i barnehagelærerutdanningen kan møtes for å diskutere forskjellige fagtema.
Disse temaene kan for eksempel være knyttet til aktuell forskning, undervisning og nye nasjonale retningslinjer.

Det er Matematikksenterets som har initiert nettverket, og vår rolle er å arrangere seminaret i samarbeid med eksterne bidragsytere, og å bidra med faglig innhold.