Modul 2 - Utvikle elevenes strategier i arbeid med tall

Målet med modulen er å få kunnskap om og erfaringer med hvordan klassesamtaler kan bidra til å utvikle elevenes strategier.

I denne modulen skal dere forberede og lede en klassediskusjon med utgangspunkt i en oppgavestreng. Matematikken i modulen er distributiv egenskap ved multiplikasjon.

 

Problemstilling i modulen: Hvordan kan klassesamtaler bidra til å utvikle elevenes strategier?

Sentrale kjerneelement: Representasjon og kommunikasjon

Tema: Strategier i arbeid med de fire regneartene

Tidsbruk hele modulen: 200 minutter + utprøving med elever

 

Slik arbeider dere med modulene

 

A - FORARBEID

20 minutter
Individuelt

Les artikkelen Oppgavestrenger i arbeid med tallforståelse fram til «Oppgavestrenger i undervisningen» side 6.
Marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller interessante.

Ta notatene med til B – Samarbeid.

B - SAMARBEID

120 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering knyttet til A – Forarbeid (30 minutter)

Individuelt (5 minutter)

Se over notatene dine og gjør deg klar til gruppediskusjon.

Gruppediskusjon (15 minutter)

Gå sammen i grupper på tre–fire personer.
Del refleksjoner fra forarbeidet.
Velg to momenter dere vil dele i plenum.

Plenum (10 minutter)

Del momentene gruppene har valgt.

Se film og drøfte observasjon (15 minutter)

I filmen diskuteres bruken av Snille tall som en strategi innen multiplikasjon. 

Se filmen og identifiser deler i filmen der strategien diskuteres.

 • Hva menes med snille tall?
 • Hva går strategien ut på?

Strategien i filmen Snille tall bygger på avrunding og bruk av den distributive egenskapen ved multiplikasjon.

Noen av erfaringene fra filmen er omtalt i artikkelen Oppgavestrenger i arbeid med tallforståelse, side 8-9.

Drøft hvordan representasjonene som brukes i filmen (og i artikkelen) kan støtte elevenes tenking og bidra til større forståelse?

Case – Bruk av «snille tall» i multiplikasjon (30 minutter)

Etter at filmingen var ferdig presenterte læreren regnestykket 99 · 11 på tavla og utfordret elevene til å svare. Læreren var først og fremst interessert i å få fram elevenes tanker og resonnement.  Det vil gi en indikasjon på om de har forstått strategien oppgavestrengen legger opp til.

Les casen Bruk av «snille tall» i multiplikasjon.
Diskuter følgende spørsmål:

 • Hvilke typer spørsmål stiller læreren i samtalen og eventuelt hvilke andre grep hun gjør for å få frem elevers resonnement?
 • Hvilket av de tre foreslåtte elevsvarene er riktig og hvorfor?
 • Hvordan ville dere ha fortsatt denne samtalen og hvilke representasjoner ville dere tatt i bruk for å styrke elevenes forståelse av strategien oppgavestrengen la opp til?

Planlegg utprøving (45 minutter)

Gå sammen i grupper og planlegg ei undervisningsøkt med oppgavestrengen Snille tall.

Bruk Undervisningsnotat Snille tall (Word).
Strategien oppgavestrengen legger opp til, bygger på den distributive egenskapen ved multiplikasjon, å dele den ene eller begge faktorene i flere ledd. 

Sørg for at det blir god tid til å diskutere punktene Hvilke representasjoner som kan være gode å bruke? og God strategi?

Alle deltakerne noterer det dere blir enige om i Undervisningsnotat Snille tall.

C- Utprøving

Tid: ca 30 minutter
Deler av ei undervisningsøkt.

Bruk undervisningsnotatet Snille tall og gjennomfør aktiviteten slik gruppen har planlagt.

Ta bilder av tavlen.

Noter noen punkter etter gjennomføringen. Tenk spesielt på hvordan dere fikk elevene til å argumentere for når strategien knyttet til distributiv egenskap ved multiplikasjon er nyttig.

Ta med notatet til D – Etterarbeid.

D - Etterarbeid

60 minutter

Grupper og plenum

Erfaringsdeling fra utprøving (30 minutter)

Del erfaringene fra utprøvingen i planleggingsgruppene. Eksempel på spørsmål som kan diskuteres:

 • Gjennomførte dere aktiviteten slik dere planla? Hva skyldes eventuelle avvik?
 • Fikk dere diskutert når denne strategien kan være nyttig? Hvilke forslag og begrunnelser kom elevene med?
 • Ble dere overrasket over noen av elevenes deltakelse i aktiviteten, sammenlignet med hva de ellers bidrar med?
 • Hvordan ble ulike representasjoner brukt for å støtte argumentasjonen?
 • Hva vil dere endre om dere skal gjennomføre denne oppgavestrengen med en annen elevgruppe?

Velg to momenter som dere deler med resten av kollegiet.

Oppfølging av arbeidet (30 minutter) 

Diskuter i grupper eller plenum:

 • Hvordan kan slike klassesamtaler bidra til å utvikle elevenes strategier i arbeid med tall?
 • Drøft verdien av målrettede klassesamtaler ut fra erfaringene med arbeidet med modulen. 
 • Hvordan kan en slik arbeidsmåte være relevant med tanke på elever som presterer lavt i matematikk?    
 • Hva trenger dere av kunnskap og ferdigheter med tanke på denne type klassesamtaler?

Bli enige om hva dere vil gjøre videre. Velg en i kollegiet som noterer stikkord.

Anbefalinger til videre arbeid.

Modulen kan gjentas flere ganger, med nye oppgavestrenger eller andre aktiviteter. Flere aktiviteter, filmer og artikler finner dere på matematikksenteret.no/mam

Moduler i pakke 4 Meningsfull matematikk.

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen 

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Erfaringsdeling
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de begynner med B – Samarbeid.
 • Kopier til deltakerne til B – Samarbeid:
  • Case – Bruk av «snille tall» i multiplikasjon
  • Undervisningsnotat Snille tall