Modul 3 – La deg inspirere til å inkludere

Målet med modulen er å bidra til inkluderende læringsfellesskap gjennom å fokusere på sosiale og emosjonelle kompetanser i matematikkarbeidet.

Det innebærer høye forventninger til elevenes deltagelser, og vil være lettest å gjennomføre mens de arbeider med rike matematikkoppgaver der elevenes resonneringer og adferd kan trekkes fram og få respons. Elevene lærer å orientere seg mot hverandres ideer og væremåter, noe som også støtter deres språkutvikling. 

Problemstilling i modulen: Hvordan kan skolen utvikle et inkluderende læringsfellesskap i matematikk?

Tidsbruk hele modulen: 160 minutter + utprøving

 

Slik arbeider dere med modulene
 

A – Forarbeid

30 minutter

Individuelt arbeid

Tenk gjennom hva du legger i begrepet inkludering.
Ta stilling til følgende påstander i lys av inkludering:

 1. Matematikk blir ofte undervist som et prestasjonsfag.
 2. Mange lærere og foreldre forteller barna at de har eller ikke har evner for matematikk.
 3. Matematikk handler om kreativitet og utforskning.
 4. Matematikk blir undervist som en rekke prosedyrer og beregninger.
 5. Matematikkundervisning er preget av fart og riktige svar.
 6. I matematikkfaget er det best å sitte stille og løse oppgaver.

Se filmen Solving the Math Problem. Filmen handler om en særskilt tilrettelegging for elever som presterer lavt i matematikk.

Noter tanker du gjør deg:

 • På hvilke måter handler de 6 påstandene og filmen om inkludering og utvikling av sosiale og emosjonelle kompetanser?
 • Skriv ned to ting du ble inspirert til å gjøre med dine elever.

B – Samarbeid

60 minutter

Deling av forarbeidet (10 minutter)

Gå sammen i grupper og diskuter:

 • På hvilke måter handler påstandene og filmen om inkludering og utvikling av sosiale og emosjonelle kompetanser?
 • Hvilke sosiale og emosjonelle kompetanser skulle dere ønske var gjeldende blant deres elever?

Inspirasjon fra samarbeidsavtalen til en klasse (20 minutter)

Se første del av filmen How to teach Math as a Social Activity, steg 1 og steg 2 (0:00 til 2:17)

Drøft hvordan de etablerer samarbeid i matematikktimene, ut fra at alle skal ta del i følgende fire handlinger: 

 • Tenke
 • Snakke
 • Lytte
 • Være

Planlegge undervisning (30 minutter)

Gå sammen i grupper.

Legg en plan for hvordan dere, sammen med elevene, vil etablere en samarbeidsavtale gjennom å drøfte måter å tenke, snakke, lytte og være på i matematikktimene:

 • Hva er målet med klassens samarbeidsavtale?
 • Hvordan vil dere introdusere arbeidet med samarbeidsavtalen?
 • Hvilke forslag tror dere elevene vil komme med innenfor de fire handlingene (måter å tenke, snakke, lytte og være på)?
 • Hvordan vil dere få frem og gi respons til elevenes forslag?
 • Hvordan synliggjøre avtalen? (for eksempel i klasserommet)
 • Hvordan holde liv i målene som ble satt?
  • Vurder om dere vil bruke/videreutvikle Egenvurderingsskjema (pdf)

C – Utprøving

45 minutter

Gjennomfør den planlagte aktiviteten om å etablere klassens samarbeidsavtale.

 • Introduser målet med økten for elevene.
 • Inviter elevene til å tenke høyt om hva de vil ønske av seg selv, hverandre og lærer med hensyn til de fire handlingene (tenke, snakke, lytte, være).
 • Få elevene til å begrunne sine forslag.
 • Sørg for at forslagene blir notert.
 • Heng opp forslagene for videreutvikling mot en samarbeidsavtale.

Med jevne mellomrom skal elevene vurdere hvordan de bidrar eller hindrer å realisere den avtalen de har blitt enige om. Her kan du bruke egne ressurser for vurdering eller skjemaet dere arbeidet med i planleggingen. Etterhvert kan avtalen synliggjøres på ulike måter i klasserommet.

D – Etterarbeid

70 minutter

Erfaringsdeling i grupper (30 minutter)

Del erfaringer fra arbeidet med å etablere klassens samarbeidsavtale.

 • Hva foreslo dine elever?
 • Hvordan pågikk forhandlinger og valg?
 • Beskriv prosessen med avtalen i forhold til:
  • å utvikle sosial og emosjonell kompetanse hos elevene i matematikk.
  • betydning av inkludering.
 • Velg et moment fra gruppedrøftingen som dere vil dele i plenum.

Plenum (30 minutter)

Del momenter fra gruppediskusjonen.

Se hele filmen How to teach Math as a Social Activity som inneholder en rekke videreføringer av arbeidet med klassens samarbeidsavtale.

Muligheter for videreføring av arbeidet (10 minutter)

Vurder følgende forslag til hvordan kollegiet kan arbeide videre med temaet:

 • Fortsette arbeidet med klassens samarbeidsavtale.
 • Arbeide med videre steg fra filmen, Prosessene i filmen (pdf).
 • Arb​​​​​​eide med modulene som ble anbefalt under introduksjonen.

Flere inspirasjoner:

Anbefalinger til videre arbeid

Denne modulen handler om inkludering i matematikk, noe som er enklest å få til når elevene får arbeide med rike matematikkoppgaver. Modulen kan derfor følges opp av pakke 4: modul 2, Oppgaver som engasjerer og utfordrer, og pakke 3: modul 4, Elevens tenkning gjennom samtaler.

Inkludering handler også om å få muligheter til å vise sin tenkning på varierte måter. Dette finner dere mer om i pakke 4: modul 1, Representasjoner i matematikk.

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen. Der finner du forslag til hvordan du kan gjennomføre digital avstemming.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid før de møter på B – Samarbeid.