Modul 3 - Intervju for å oppdage misoppfatninger

Målet med modulen er å gjøre erfaringer med elevintervju som verktøy for å få innblikk i elevenes tenkning og forståelse.

I denne modulen vil elevintervjuene ta utgangspunkt i diagnostiske oppgaver, som kan avdekke eventuelle misforståelser eller misoppfatninger.

 

Problemstilling i modulen: Hvordan kan intervju gi oss informasjon om elevenes tenkning og forståelse?

Kjerneelement: Resonnering og argumentasjon

Tema: Likhetstegnet

Tidsbruk hele modulen: 210 minutter + utprøving med elever

 

Slik arbeider dere med modulene

 

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les Gjennomføring av elevintervju, og marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller utfordrende.

Les Diagnostiske oppgaver og reflekter rundt disse spørsmålene:

 • Hva ligger i begrepet misoppfatning?
 • Hva kan årsakene til misoppfatninger være?
 • Hvordan kan du bruke elevintervju for å avdekke misoppfatninger?

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

120 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering  knyttet til A – Forarbeid (30 minutter)

Individuelt (5 minutter):

Se over notatene dine og gjør deg klar til gruppediskusjon

Gruppediskusjon (15 minutter):

Med bakgrunn i notatene fra A – Forarbeid, drøft i grupper på tre-fire personer.

 • Hva ligger i begrepet misoppfatning?
 • Hva kan årsakene til misoppfatninger være?
 • Hvordan kan du bruke elevintervju for å avdekke misoppfatninger?

Gruppene blir enige om et par momenter dere vil dele i plenum.

Plenum (10 minutter)

Gruppene deler momentene de har valgt ut.

Diagnostiske oppgaver knyttet til likhetstegnet (30 minutter)

Løs oppgavene Diagnostiske oppgaver om likhetstegnet indviduelt.
 

Gå sammen i grupper, og diskuter følgende spørsmål: 

 • Hvilke av oppgavene tror dere at elevene vil løse riktig?
 • Hvilke feilsvar forventer dere å få på de ulike oppgavene?
 • Hvilken tankegang kan ligge bak feilsvarene?
 • Hvilke spørsmål kan egne seg i et elevintervju for å få tak i elevenes tenkning?

Analyse av elevsvar (15 minutter)

Diskuter elevsvarene som ligger i PowerPoint-presentasjonen i plenum, med bakgrunn i teorien og gruppediskusjonene.

Planlegg elevintervju (45 minutter)

Målet med dette intervjuet er å lytte til elevenes tenkning og resonnement, og få tak i deres forståelse for likhetstegnet. En typisk misoppfatning er at elevene tror at likhetstegnet betyr «her kommer svaret».

En måte å gjennomføre elevintervju på, er å bruke Newmans analyse (McIntosh, 2007):

 1. Kan du lese spørsmålet for meg? (lese)
 2. Hva spørres det etter i oppgaven? (forstå)
 3. Kan du fortelle meg en måte å finne svaret på? (bearbeide)
 4. Kan du vise meg hvordan du fant svaret, og si meg hvordan du går fram for å finne det? (beskrive framgangsmåte)
 5. Kan du nå skrive svaret på oppgaven? (avkode)

Bruk oppgavene i Diagnostiske oppgaver om likhetstegnet, og planlegg elevintervju der dere skal undersøke elevenes forståelse av likhetstegnet.

Drøft følgende punkter med tanke på elevene (2-3 elever) dere vil intervjue:

 • Velg minst én oppgave elevene vil få til.
 • Velg oppgaver dere tror vil være utfordrende for de ulike elevene.
 • Tenk gjennom hvilke elevsvar dere vil få på de ulike oppgavene.
 • Tenk gjennom gode oppfølgingsspørsmål.

Tenk gjennom hvordan dere vil dokumentere elevenes tanker og resonnement (egne notater, lydopptak, video e.l.).

  C – Utprøving

  40 minutter
  Tidsbruken avhenger av hvordan intervjuet gjennomføres, og hvor mange elever det gjelder.

  Gjennomfør de planlagte elevintervjuene.

  Analyser resultatene, sett i lys av litteratur og diskusjoner.

  Reflekter rundt disse spørsmålene:

  • Hva ga elevintervjuene svar på?
  • Hvilke misoppfatninger knyttet til likhetstegnet ble eventuelt avdekket?

  Ta med notatene til D – Etterarbeid.

  D – Etterarbeid

  60 minutter
  G
  rupper og plenum

  Erfaringsdeling fra utprøving (30 minutter)

  Gå sammen i grupper og del erfaringene fra utprøvingene.

  • Hvilke misoppfatninger ble avdekket?
  • I hvilke sammenhenger kan disse misoppfatningene være et problem?
  • Hvilke konsekvenser får resultatene for videre arbeid?

  Hver gruppe velger et elevsvar og presenterer i plenum.

  Konsekvenser for undervisningen i matematikk (30 minutter)

  Diskuter i grupper (20 minutter) og oppsummer i plenum (10 minutter).

  Diskuter disse spørsmålene i kollegiet, og bli enige om en felles praksis for din skole eller ditt nettverk:

  • Hvilke erfaringer har dere gjort ved å bruke elevintervju til å avdekke elevenes tenkning og forståelse?
  • Hvordan og i hvilke situasjoner kan erfaringene med elevintervju videreføres og implementeres som en del av undervisningen?

  Velg en i kollegiet som noterer konklusjonene om felles praksis. Bli enige om hva dere vil gjøre videre.

  Anbefalinger til videre arbeid

  Pakke 3 Oppfølging av vurdering – Modul 3 Bruke diagnostiske oppgaver.  

  Pakke 2 Vurderingsverktøy – Modul 4 Dynamisk kartlegging.  

   

  Til deg som leder modulen

  Forberedelse for den som leder modulen

  • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
  • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen.
  • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
  • Kopier Diagnostiske oppgaver om likhetstegnet til B – Samarbeid.