Bakgrunn for arbeidet med kompetanseutviklingsprogrammet

Faksimile fra regjeringens Realfagstrategi
Kompetanseutviklingsprogrammet på elever som presterer lavt er en del av regjeringens Realfagsstrategi.

I 2017 fikk Statped og Matematikksenteret i oppdrag fra Utdanningsdirektoratet å utvikle kompetanseutviklingspakker som omhandler elever på lavt nivå i matematikk. Disse kompetanseutviklingspakkene er tilgjengelige på Matematikksenteret sin hjemmeside. Kompetanseutviklingspakkene vil ha samme oppbygging som Realfagsløyper som lanseres i 2018. En pakke vil bestå av flere moduler. Hver modul inneholder fire økter, forarbeid, samarbeid, utprøving og refleksjon.

Matematikksenteret og Statped har i samarbeid laget tre pakker, og vi har valgt å kalle pakkene: Kom godt i gang, Vurderingspraksis og Oppfølgingspraksis. I desember 2017 ble de to første modulene lansert. Den ene er en modul i pakken Kom godt i gang og den andre er en modul i pakken Vurderingspraksis. Nye moduler legges ut kontinuerlig i 2018 og 2019.  

En del av oppdraget var å utvikle moduler til bruk for PP-tjenesten for å følge opp arbeid med barn og unge på lavt nivå i matematikk. Det innebærer at målgruppene for kompetanseutviklingspakkene er kommune, skole og PPT. Et viktig grep for å utvikle bedre praksis og rutiner for arbeid med elever som presterer lavt i matematikk, er å skape muligheter for samarbeid mellom skoler og PPT. Kompetanseutviklingspakkene kan være et godt sted å begynne samarbeidet.

Realfagsstrategien har som ett av fire mål at andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres. Et hovedgrep for å nå dette målet er å styrke arbeidsmåter og undervisningspraksis i barnehage og skole. Et annet hovedgrep er å bidra til at elever som strever i matematikk, blir fulgt opp tidlig med effektive tiltak.

Prosjektgruppa

Astrid Bondø (Matematikksenteret)

Tone Dalvang (Statped)

Svein Anders Heggem (Matematikksenteret)

Olaug Lona Svingen (prosjektleder, Matematikksenteret)

Anne-Gunn Svorkmo (Matematikksenteret)

 

statped_logo_rgb.pngLogo blå