Slik arbeider dere med modulene

Start med «Kom godt i gang»

Start med temaet «Kom godt i gang». Ledelsen bør også delta i arbeidet med dette første temaet. Temaet gir deltakerne en introduksjon til arbeidet med «Elever som presterer lavt i matematikk». Videre vil de ansatte i fellesskap velge hvilke moduler de ønsker å arbeide med.

Innhold i pakkene

Det er utviklet fire pakker og i hver pakke er det tre – fire moduler.

v3Kom%20godt%20i%20gang%402x.png

v3Vurderingsverkt%C3%B8y%402x.png
v3Oppf%C3%B8lging%20av%20vurdering%402x.png
v3Meningsfull%20matematikk%402x.png

Hver modul svarer på et spørsmål, og dette spørsmålet stilles i innledningen til hver modul. Her står også hvilket matematisk tema som er valgt og hvilke kjerneelementer modulen kan relateres til.

Modulene har fast struktur

Oversikt%20struktur%20moduler%20.jpg

For eiere og ledelse

Kompetanseutviklingspakkene er et verktøy for kompetanseutvikling for ansatte i skoler og PPT, for å redusere antall elever som presterer lavt i matematikk. Pakkene kan enten organiseres internt eller i nettverk med andre skoler. Det er viktig at PPT blir invitert inn i kompetanseutviklingen.

Oppstart%20pa%CC%8A%201-2-3.jpg

Lokal forankring og gjennomføring

Pakkene gjennomføres lokalt på skolen, PPT, eller blant ansatte i kommunen. Pakkene tilpasses enkelt lokale behov ved at ansatte på skolen og i PPT, selv bestemmer tema og framdrift for arbeidet. Dette er i samsvar med Regjeringens nye kompetansemodell, som trådte i kraft 1.1.2018.

Hvorfor er støtte fra ledelsen viktig for å lykkes med kompetanseutvikling?

I gjennomføringa av pakkene får de ansatte faglig påfyll og konkrete didaktiske verktøy, som de selv skal prøve ut i samarbeid med kolleger i skole og PPT. Et slikt arbeid krever forankring og dette er en lederoppgave.

Det er viktig at eiere og ledere prioriterer kompetanseutviklinga, og at det settes av nødvendig tid. Eiere og ledere må inkludere og motivere de ansatte til å ta del i planlegging og gjennomføring av arbeidet. Arbeidet bør derfor forankres i årsplanene.

Selv om pakkene er enkle å ta i bruk for de ansatte i fellesskap, bør det være en av de ansatte som leder gjennomføringa av modulene. Dette kan være en av de ansatte som selv deltar, en ressursperson, en ansatt i PPT eller noen fra ledelsen. I «Til deg som leder modulen» er det oversikt over hvilke dokumenter og filmer som hører til modulen og en PowerPoint-presentasjon som kan være til støtte i gjennomføringen av modulen.

gra%CC%8A%20boks.png

Teori, utprøving og refleksjon

I gjennomføringa av temaene får de ansatte relevant fagstoff og konkrete didaktiske verktøy, som de selv skal prøve ut i samarbeid med kolleger, og i praksis på skole eller i PPT. Etter utprøving får de tid og mulighet til å reflektere omkring fagdidaktikken i fellesskap. Det er refleksjonen over egen praksis, sett i lys av teori og drøfting med kolleger som ligger til grunn for kompetanseutviklinga.