Modul 1 - Følge opp kartleggingstester

Målet med denne modulen er å bruke resultatene fra en kartleggingstest i planleggingen av det videre arbeidet i klassen.

Modulen tar utgangspunkt i kartleggingsmateriellet Alle Teller! Lærerveiledningen (utdraget fra håndboka) gir innsikt i bakgrunnen for elevers misforståelser og misoppfatninger, og gir anbefalinger til videre arbeid. Dere skal studere elevresultatene i en case, og planlegge og gjennomføre en aktivitet som utfordrer elevenes tenkning.

 

Problemstilling i modulen: Hvordan kan resultatene av kartleggingstester være utgangspunkt for det videre arbeidet i klassen?

Sentrale kjernelement: Utforsking og problemløsing

Tema: Posisjonssystemet

Tidsbruk hele modulen: 190 minutter + utprøving med elever

 

Slik arbeider dere med modulene
 

A – FORARBEID

30 minutter
Individuelt

Les utdragene Introduksjon til bruk av Alle Teller! og Lærerveiledning i undervisning om posisjonssystemet, og marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller utfordrende. 

 • Beskriv med egne ord hva du legger i begrepet posisjonssystem.
 • Gi eksempler på misoppfatninger knyttet til posisjonssystemet.

Ta utgangspunkt i din egen praksis, og gi eksempler på en misoppfatning du har registret hos en eller flere elever.

Ta notatene med til B – Samarbeid.

B – SAMARBEID

100 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering knyttet til A – Forarbeid (30 minutter)

Individuelt (5 minutter)

Les gjennom notatene dine, og gjør deg klar til drøfting i grupper.

Grupper (15 minutter)

Bruk notatene fra forarbeidet, og diskuter i grupper på tre–fire personer.

 • Hva legger dere i begrepet posisjonssystem?
 • Hvilke konkrete misoppfatninger knyttet til posisjonssystemet mener dere er vanligst?

Gruppene blir enige om et par momenter de vil dele i plenum.

Plenum (10 minutter)

Gruppene presenterer momenter fra drøftingene.

Analysere elevresultater (20 minutter)

Arbeid i grupper og studer oppgavene og tabellene i Posisjonssystemet – en case fra 6. trinn.

Diskuter følgende

Hva er det oppgavene tester?
Hva sier resultatene om klassens styrker og svakheter knyttet til posisjonssystemet?
Velg en eller flere elever som ser ut til å ha problem med å forstå posisjonssystemet.

 • Hva ser det ut til at disse elevene behersker (styrker)?
 • Hva ser ut til å være problematisk (svakheter)?

Dersom dere har gjennomført kartleggingstesten Eksempeltest med deres egne elever, kan dere bruke de resultatene i arbeidet med spørsmål 2 og 3. (Pakke Vurdering, Modul 1 Screening).

Arbeid med en aktivitet (20 minutter)

Utstyr: kortstokker og kopioriginaler

Grupper (20 minutter)

Gjør aktiviteten Størst sum – minst differanse.
Tenk gjennom hvilke strategier dere bruker underveis i arbeidet med aktiviteten.

Drøft hvordan aktiviteten kan være et utgangspunkt for å diskutere sentrale egenskaper ved posisjonssystemet med elevene.

Planlegge undervisning (30 minutter)

Gruppene planlegger aktiviteten Størst sum – minst differanse til bruk med egne elever.

Målet med aktiviteten er at elevene skal forstå at verdien av et tall blir bestemt av plasseringen til sifrene. Bruk Beskrivelse av Størst sum – minst differanse i planleggingen.

Drøft hvordan dere tror

 • elevene løser utfordringen med å få størst mulig sum eller minst mulig differanse
 • elevene uttrykker sine tanker og resonnement 
 • elevenes resonnement kan knyttes til forståelsen av posisjonssystemet

Utstyr til elevene: kortstokker og kopioriginalen Størst sum – minst differanse.

Tenk gjennom hvordan dere vil dokumentere elevenes resonnement og argumentasjon.

C – Utprøving

45 minutter
Gjennomfør aktiviteten slik gruppen har planlagt den.

Under gjennomføringen skal dere reflektere over

 • hvordan elevene løser utfordringen med å få størst mulig sum eller minst mulig differanse
 • hvordan elevene uttrykker sine tanker og resonnement
 • hvordan elevenes resonnement kan knyttes til forståelsen av posisjonssystemet

Ta med notatene og dokumentasjon på elevarbeidene til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Erfaringdeling fra utprøving (20 minutter)

Gå sammen i grupper og del erfaringer fra utprøvingene.

 • Gikk opplegget som planlagt? Hva kan eventuelle avvik skyldes?
 • Hvordan løste elevene utfordringen med å få størst mulig sum eller minst mulig differanse?
 • Hvordan fikk du fram elevenes forslag, forklaringer og tenkemåter? Gi konkrete eksempler.

Forståelse av posisjonssystemet (20 minutter)

Diskuter videre i gruppene

 • Hvordan kan aktiviteten si noe om elevenes forståelse av posisjonssystemet?
 • Hvilke elever ser ut til å ha utfordringer med å forstå posisjonssystemet?
  • Hva hadde elevene utfordringer med?
  • Hvordan kom de videre?
  • Hvilke misoppfatninger kom til syne?
 • Hvordan stemmer den enkelte elevens strategier og argumentasjon med det dere ellers vet om eleven?

Konsekvenser for oppfølging av resultater (20 minutter)

Diskuter i plenum

 • Hvilke konsekvenser vil arbeidet med denne modulen få i forbindelse med
  • oppfølging av ulike tester
  • elevintervju
  • planlegging av undervisning
  • justering og endring av tilnærmingen til emnet (posisjonssystemet)
 • Hvordan kan erfaringene fra modulen brukes i samarbeid med PPT?

Velg en i kollegiet som noterer stikkord om felles praksis. Bli enige om hva dere vil gjøre videre.

Anbefalinger til videre arbeid

Pakke 3 Oppfølging av vurdering – Modul 4 Synliggjøre elevenes tenking 

Dersom dere ønsker å arbeide grundigere med hvilke typiske misoppfatninger elever kan være i, anbefales Pakke 2 Vurderingsverktøy – Modul 3 Intervju for å oppdage misoppfatninger.

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen 

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og 
  D – Erfaringsdeling
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de begynner med B – Samarbeid.
 • Kopier til deltakerne til B – Samarbeid
  • Kopioriginal Størst sum – minst differanse
  • Beskrivelse av Størst sum minst differanse (pdf)