Modul 4 - Synliggjøre elevenes tenkning

Målet med modulen er å kunne se verdien av matematiske samtaler og få erfaring med bruk av samtaletrekk for å lede matematiske samtaler med god kvalitet. Gjennom matematiske samtaler blir læreren kjent med elevenes tenkning.

For at alle elever skal ha utbytte av matematikkundervisningen, må læreren legge til rette for at elevene får mulighet til å tenke, lytte til medelever, drøfte og resonnere omkring matematiske begreper, problemer og løsningsstrategier. Det gjelder ikke minst for elever som har behov for ekstra støtte i matematikk. Gjennom matematiske samtaler blir læreren kjent med elevenes tenkning. Hensikten er å gjennomføre faglige samtaler med høy kvalitet der alle elevene deltar med egne tanker, idéer og resonnement. Alle elevene bør få like muligheter til å lære viktige matematiske ideer og tenkemåter samtidig som det tas hensyn til forskjeller mellom elevene. Den matematiske samtalen er en viktig arena hvor elevene lærer av hverandre.

 

 

Dette svarer modulen på: Hvordan lede en matematisk samtale ved bruk av samtaletrekk?

Sentrale kjerneelement: Abstraksjon og generalisering

Tema: Mønster og sammenhenger

Tidsbruk hele modulen: 165 minutter + utprøving med elever

 

Slik arbeider dere med modulene
 

A - Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les Samtaletrekk – redskap i matematiske diskusjoner og Plakat med samtaletrekk.

Marker momenter du finner spesielt viktige, relevante eller interessante. Vurder på hvilken måte disse aspektene kan ha betydning for elevers læring.

Se filmen Den matematiske samtalen.

Noter tankene dine og ta med notatene til B – Samarbeid.

B - Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering knyttet til A – Forarbeid (30 minutter)

Gå sammen i grupper på tre–fire personer.

Bruk notatene fra forarbeidet, og diskuter momentene i lys av filmen.

Gruppene velger et par momenter dere vil løfte fram i plenum.

Planlegg aktivitet (30 minutter)

Les Bruk av samtaletrekk i "Hvilket tall skal ut?", og noter i høyre kolonne hvilke samtaletrekk læreren bruker.

Diskuter i gruppene:

 • Hvilke grep bruker læreren for å rette elevenes oppmerksomhet mot medelevers innspill? 
 • På hvilke måter kan slike grep ha betydning for alle elevers læring?

Velg en av oppgavene i Hva skal ut? [pdf] og planlegg aktiviteten med utgangspunkt i:

 • Undervisningsnotat «Hvem skal ut?» 
 • Hva skal ut? – kommentarer til aktivitetene
 • Bruk av samtaletrekk i hvilket tall skal ut?

Øving (30 minutter)

Gjennomfør den planlagte aktiviteten som et rollespill der en av deltakerne er «lærer». De øvrige deltakerne er "elever" i rollespillet. Fokuset for "læreren" er å ta i bruk og gjøre erfaringer med samtaletrekk. 

 Hvis det oppstår en situasjon under øvingen hvor "læreren" er usikker på hvilket veivalg man bør ta, er det helt fint å stoppe opp (ta en "time-out"), reise problemstillingen og drøfte dette med kollegene.

I lys av rollespillet, diskuter erfaringene med bruk av samtaletrekk med henblikk på

 • alle elevers resonnering, deltakelse og engasjement.
 • hvordan dere vil forberede elevene på bruk av samtaletrekk slik at de forstår hensikten.

Gjør eventuelle endringer før utprøving med egne elever.

C - Utprøving

Deler av ei undervisningsøkt

Gjennomfør den planlagte aktiviteten med egne elever slik gruppa planla den. Det er fint hvis en kollega kan observere gjennomføringen og ta notater underveis.

Under gjennomføringen skal dere reflektere over

 • Hvordan påvirket din bruk av samtaletrekk alle elevers deltakelse i samtalen?
 • Hva fikk du vite om ulike elevers tenkning? 

D - Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling fra utprøving (30 minutter)

Grupper: 10 minutter

Del erfaringene fra utprøvingene knyttet til refleksjonsspørsmålene i C – Utprøving.

 • Hvordan påvirket din bruk av samtaletrekk alle elevers deltakelse i samtalen?
 • Hvilke samtaletrekk fungerte bra og hvilke ble vanskelige for deg eller elevene?
 • Hva fikk du vite om tenkningen til ulike elever? 

Hver gruppe velger et par momenter som de legger fram i plenum.

Plenum: 20 minutter
Del momenter fra gruppediskusjon.

Diskusjonspørsmål

 • Hvilken betydning har bruk av samtaletrekk for å inkludere alle elever i klassediskusjonen?
 • Hva får dere vite om elevenes tenkning gjennom bruk av samtaletrekk, og hvorfor kan dette være viktig?

Konsekvenser for matematikkundervisningen (15 minutter)

Diskuter spørsmålene i kollegiet, og bli enige om en felles praksis for din skole

 • Hvordan vil dere bruke samtaletrekk i det videre arbeidet i skolen?
 • Hva kan dere konkret gjøre i det daglige arbeidet for å støtte hverandre?

Forslag til videre lesning

I artikkelen «Fluency without fear» av Jo Boaler, oversatt til norsk og publisert i Tangenten 1/2016, tydeliggjør Boaler at langsomme tenkere ikke er synonymt med svake tenkere, men at noen elever som trenger god tid, ofte tenker dypere og mer detaljert og ser viktige sammenhenger.

Heftet «Læringspartner – underveisvurdering i praksis» av Hilde Ødegaard Olsen og Marita Aasland (Pedlex) gir kortfattet og praktisk hjelp i arbeidet med å bedre læringsutbyttet for alle elevene i klasserommet.

“Målrettet samtale”av Elham Kazemi og Allison Hintz, oversatt til Norsk og utgitt på Cappelen Damm Akademisk.

Forslag til videre kompetanseutvikling:

Realfagsløyper, Tema: Språk og kommunikasjon / Pakke 2: Å lede faglige samtaler i matematikk

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de starter med B – Samarbeid.
 • Kopier til B – Samarbeid
  • Bruk av samtaletrekk i "Hvilket tall skal ut? Transkripsjon".
  • "Hva skal ut?" og "Hva skal ut? Kommentarer til aktivitetene".