Om kompetansepakkene Matematikkvansker og tilpasset opplæring

Bilde av barn som rekker opp hånda i et klasserom
Vil du få flere elever til å mestre og engasjere seg i matematikk? Matematikksenteret og Statped har utviklet ressurser for lærere og ansatte i PPT for å utvikle og styrke kompetanse og samarbeid om elever som har behov for ekstra støtte i matematikk.

 Alle elever er ulike, og hva som er elevens beste, er et kjernespørsmål i all opplæring. Dette spørsmålet må besvares på nytt hver dag av alle som jobber i skolen. 

Slik avsluttes overordnet del av læreplanen. Vi har tatt med oss 
dette kjernespørsmålet inn i arbeidet med "Matematikkvansker og tilpasset opplæring".  

 

Spesifikke matematikkvansker og dyskalkuli

Begrepet «Spesifikke matematikkvansker» og «dyskalkuli» blir brukt om hverandre. Vi velger å bruke «spesifikke matematikkvansker» om vansker i matematikk som er betydelige og vedvarende, og som ikke kan relateres til en generell lærevanske, sansetap (syn eller hørsel), nevrologiske forstyrrelser, mangelfull opplæring, manglende språkferdigheter på opplæringsspråket eller psykososiale belastninger.

Mer om spesifikke matematikkvansker finner du på Statped sine nettsider.

Styrk arbeidsmåter og undervisningspraksis

Et  nasjonalt mål er at antall elever som strever med matematikk skal reduseres, og det er økt oppmerksomhet mot å oppdage og sette inn tiltak tidlig for elever som ikke har forventet utbytte av opplæringen.  «Matematikkvansker og tilpasset opplæring» er et grep for å nå dette målet. Kompetanseutviklingspakkene er laget for å øke bevisstheten rundt arbeidsmåter og betydningen dette har for undervisningspraksis, slik at skolene blir bedre rustet til å nå det nasjonale målet. 

I arbeidet med å utvikle innholdet, har vi valgt å følge læreplanens prinsipper om inkludering og tilpasset opplæring. Det innebærer at det i størst mulig grad legges vekt på variasjon og tilpasning innenfor fellesskapet. 

Elevene skal oppleve matematikk som meningsfullt Å gjøre matematikken meningsfull er å møte elevene der de er, bygge videre på det elevene kan, la elevene oppdage hvordan matematikken henger sammen og erfare hva matematikk kan være i deres liv. 

Lærer som lærer

Den viktigste ressursen i arbeidet med elevene, er læreren, og en «lærende lærer» er en god lærer. I skoleutviklingsarbeid er fokuset å øke lærernes kompetanse slik at de kan utnytte handlingsrommet i undervisningen best mulig. I arbeidet med pakkene får lærerne mulighet til å stille spørsmål og reflektere over læringsmuligheter for elever som trenger ekstra støtte i matematikk.

Pakkene kommer ikke med strakstiltak for den enkelte elev, men heller tiltak som er bra for hele elevgruppa. 
– Det finnes ingen raske løsninger, til det er utfordringene for komplekse og elevene for ulike. Vi mener likevel at innholdet kan inspirere og gi hjelp i planlegging av tiltak, sier prosjektleder Olaug Lona Svingen. 

Engasjement fra ledelsen er et suksesskriterium

Innholdet i modulene vil gi skole og PPT et konkret utgangspunkt for kompetanseheving og tettere samarbeid. Sammen vil de kunne utvikle en felles forståelse av hva som er viktig i planlegging av tiltak når elever trenger ekstra støtte i matematikk, avklare hvem som gjør hva og til hvilken tid.

Ledelsen, både ved skolen og i kommunen, er viktig i planlegging av hva og hvordan man skal gjennomføre arbeidet med «Matematikkvansker og tilpasset opplæring». Gjennomføring kan skje på den enkelte skole, eller i samarbeid mellom flere skoler, og skoleledelsen er viktig for å få det til å fungere. Kommuneledelsen har et særlig ansvar for å inkludere PPT i kompetanseutviklingen. 

Slik er kompetanseutviklingspakkene bygd opp 

Det er laget fire pakker: 1) Kom godt i gang, 2) Vurderingsverktøy, 3) Oppfølging av vurdering og 4) Meningsfull matematikk.

Hver pakke inneholder 3 til 4 moduler som følger en fast struktur.

illustrasjoner_kompetansepakkene-01%5B1%5D.png
Modulene starter med FORARBEID som handler om å samle forkunnskap, går videre med SAMARBEID og deretter en UTPRØVING med elever. Siste del, ETTERARBEID, handler i stor grad om erfaringsutveksling og refleksjon.

Modulene er utviklet med tanke på at kollegiet innenfor rammen av felles møtetid skal samarbeide og i fellesskap utvikle sin kompetanse. Det vil være nødvendig at noen leder arbeidet med modulen. I «Til deg som leder modulen» er det oversikt over hvilke dokumenter og filmer som hører til modulen og en PowerPoint-presentasjon som støtte til den som leder modulen. 

Ordtaket «Den vet best hvor skoen trykker, som har den på» er beskrivende for bruk av pakkene. Man velger lokalt, hvilke moduler man velger å arbeide med ut ifra behovene man har. Vi anbefaler å starte med pakken «Kom godt i gang».​​​