Modul 3 - Intensiv opplæring

Målet med modulen er å gi læreren redskaper og rammer i planlegging av intensiv opplæring for elever som har behov for ekstra støtte i matematikk.

Alle elever har behov for og kan utvikle dypere forståelse i matematikk, men noen trenger litt mer tid og hjelp til å utvikle sin matematiske kompetanse og oppleve at faget er meningsfylt. Grunnleggende for den intensive opplæringen er at læreren planlegger slik at eleven utvikler forståelse, får opplevelse av fremgang og mestring og at elevens tanker og kreativitet blir verdsatt og brukt i samtalen mellom lærer og elev.

Ved en endring i Opplæringsloven (2018), har skolen en plikt til å gi intensiv opplæring når elever på 1.-4.trinn står i fare for å bli hengende etter i sentrale fagområder. Eleven skal raskt få støtte og opplæring slik at forventet læringsprogresjon blir nådd og at et problem ikke får tid til å utvikle seg. Elever på høyere klassetrinn kan også ha behov for intensiv opplæring.

  

 

Problemstilling i modulen: Hvordan planlegge organisering, innhold og progresjon i intensiv undervisning?

Sentrale kjerneelement: Modellering og anvendelse

Tema: Tid

Tidsbruk hele modulen: 195 + utprøving med elever

 

Slik arbeider dere med modulene

 

A - forarbeid

40 minutter
Individuelt

Les artikkelen: Svingen og Heggem: Intensiv opplæring i matematikk (pdf)

Vær oppmerksom på at hver av de fire fasene er vesentlige komponenter i en sammenhengende prosess: Det matematiske problemet man velger å arbeide med i den konkretiserende fasen, må eleven videreføre og gjenskape i den visualiserende og abstraherende fasen, slik at det danner en helhet. Ved en gjennomtenkt rød tråd legger man til rette for læringsprosesser som er gjennomgående for elevens arbeid i de fire fasene. 

Ta utgangspunkt i dokumentet Planleggingsskjema for Intensiv opplæring.

 • Studer det ferdig utfylte planleggingsskjemaet hvor man jobber med tall i området 0 - 50. 
 • Fullfør deretter det påbegynte skjemaet. Hva tenker du kan gjøres i de andre fasene slik at eleven jobber med det samme problemet gjennom ulike representasjoner og samtidig sikrer sammenheng i arbeidet?

Noter dine tanker, idéer og spørsmål fra forarbeidet og ta med notatet og planleggingsskjemaet inn i del B-Samarbeid.

B - Samarbeid

90 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering knyttet til A – Forarbeid (20 minutter)

Grupper på 3 – 4 personer: Repeter for hverandre de ulike fasene og formuler hva hensikten med de ulike fasene er.

Plenum (30 minutter). Plakatrunde (“Gallery Walk”)

Hver gruppe blir enig om en konkretiserende aktivitet de ønsker å arbeide videre med.
Drøft hvilke aktiviteter dere kan legge inn i de andre fasene for å følge opp aspektene ved tidsbegrepet fra den konkretiserende fasen.

Hver gruppe skriver på et flippover-ark sine forslag til aktiviteter i de ulike fasene: konkretiserende fase, visualiserende fase, abstraherende fase og oppsummerende fase. 
Flippover-arket henges opp og gruppene går rundt, drøfter og supplerer skriftlig med nye idéer, spørsmål og uenigheter på de andre gruppenes ark.

Forslagene fra hver gruppe blir presentert og de andre gruppene spiller inn sine alternative forslag. Man presenterer et gruppeforslag av gangen.

Diskuter erfaringene fra plakatrunden og hva dere tar med dere videre i planlegging av intensiv opplæring.

Plenum. Forberede utprøving (40 minutter)

Med utgangspunkt i plakatene fra plakatrunden, skal dere planlegge et forløp for intensiv opplæring for en - to uker med egne elever.

Avklar organisering med tanke på:

 • Hvilke elever skal ha intensiv opplæring (klasse, gruppe, enkeltelever)?
 • Hvor mange timer settes av til intensiv opplæring og hvilke rammer har man?

Planlegg innhold i den intensive opplæringen:

Ta utgangspunkt i eksemplet dere allerede har jobbet med.
Spørsmål som kan være til hjelp når dere planlegger innhold i den intensive opplæringen:

 • Hvilke(n) konkretiserende aktivitet vil dere gjennomføre?
 • Hvordan skal den konkretiserende aktiviteten følges opp i den visualiserende fasen?
 • Hvordan følges konkretiserende og visualiserende fase opp i den abstraherende fasen?
 • Hvordan skal eleven forsterke og oppsummere sin læring?
 • Hva kan læreren være oppmerksom på, for å se tegn på læring og utvikling? 
 • Hvordan kan læreren bruke dette underveis til å gjøre eleven bevisst på egen læring og som motivasjon for videre innsats?

C - Utprøving

Gjennomfør det planlagte forløpet for intensiv opplæring.

Noter observasjoner, tanker og erfaringer du gjør underveis.

D - Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling fra utprøving (30 minutter) 

Gå sammen i grupper på 3 – 4 og diskuter erfaringene fra C - Utprøving. Ta utgangspunkt i de fire fasene og erfaringer dere gjorde knyttet til hver fase og overgangen mellom de ulike fasene.

Hvilke observasjoner eller episoder tyder på at denne bevisste bruken av ulike faser ga læringseffekt for enkeltelever?

Velg ut to – tre momenter dere vil diskutere i plenum.

Del momentene fra gruppene i plenum.

Konsekvenser for matematikkundervisningen (15 minutter)

Diskuter:

 • Hvordan kan den ordinære undervisningen i klassen forsterke og støtte opp om den intensive opplæringen?
 • Hva er hensiktsmessig og praktisk mulig med tanke på den intensive opplæringen: Skal den foregå parallelt med ordinær opplæring i faget eller til andre tidspunkter?
 • Hvis den ordinære opplæringen forsterker den intensive opplæringen, bør da eleven få med seg begge deler?

Noter konklusjonene om erfaringene dere har gjort, og diskuter hva dere gjør videre.

Referanser

 • Lundström, Marita: Mäta och utforska tid i förskolan - Nämnaren nr 1/2019.
 • Alle Teller! Håndbok for lærere som underviser i matematikk i grunnskolen- McIntosh, Alistair, Matematikksenteret 2007: Generell tilnærming s.5-6.

Til deg som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og planlegg hva som skal til for å arbeide med hver enkelt del. Forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen, og gjør eventuelle endringer ut fra deres behov, gruppestørrelse m.m.
 • Gi beskjed til deltakerne om å individuelt gjøre A - Forarbeid før de møter til B – Samarbeid.
 • Gi beskjed til deltakerne om å gjøre C – Utprøving i grupper før de møter til D – Etterarbeid.
 • Kopier nødvendige dokumenter