Modul 1 – Kartleggingstest "Alle Teller!"

Målet med modulen er å kunne vurdere hva en kartleggingstest forteller om elevenes kompetanse.

I denne modulen vil dere få et innblikk i hva Alle Teller! er og hvordan en kartleggingstest fra Alle Teller! kan gjennomføres som en screening av klasser eller grupper. 

Problemstilling i modulen: Hvilken informasjon får vi om elevene når vi gjennomfører kartleggingstester?

Kjerneelement: Matematiske kunnskapsområder

Tema: Posisjonssystemet

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter + utprøving med elever

 

Slik arbeider dere med modulene
 

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Se gjennom oppgavene i Eksempeltest.
Testen er gjennomført med elever på 6. trinn, og resultatene er registrert i Elevresultater.

Studer elevresultatene. Tenk gjennom spørsmålene og noter stikkord:

 • Hva kan du si om klassens styrker og svakheter?
 • Velg en elev. Hva forteller resultatet om kompetansen til denne eleven?

Ta notatene med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering knyttet til A – Forarbeid (20 minutter)

Individuelt (5 minutter)
Se over notatene dine og gjør deg klar til gruppediskusjon.

Gruppediskusjon (15 minutter)
Bruk notatene fra forarbeidet og drøft i grupper på tre–fire personer:

 • Hva kan dere si om klassens styrker og svakheter?
 • Hva forteller resultatet om kompetansen til elevene dere har valgt?

Planlegg kartlegging (40 minutter)

Les teksten Screening – hva og hvorfor? Teksten vil være til hjelp i planleggingsarbeidet.
Planlegg gjennomføring av Eksempeltest. Testen kan gjennomføres på ett eller flere trinn ved skolen.

​​​​​Etter gjennomføringen skal resultatene registreres og analyseres med tanke på

 • klassens styrker og svakheter
 • utfordringer som elever har med forståelsen av tall

C Utprøving

60 minutter
Tidsbruken inkluderer registrering av resultatene.

Gjennomfør testen slik dere har planlagt.
Registrer resultatene i Vurderingsskjema. 

Analyser resultatene:

 • På hvilke områder viser klassen sine styrker og svakheter?
 • Hvilke elever ser ut til å ha utfordringer med forståelsen av tall?
  • Hva behersker disse elevene (styrker)?
  • Hva ser ut til å være problematisk (svakheter)?

Ta med notatene til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling fra utprøving (30 minutter)

Hva forteller resultatene av testen?

Gå sammen i gruppene og diskuter resultatet av testen.
G
i en kort oppsummering av styrker og svakheter:

 • Klasseni
 • Grupper av elever
 • Enkeltelever

Er resultatet forventet ut fra undervisningen klassen har fått? Begrunn.

Velg noen elever som ser ut til å ha spesielle utfordringer.

 • Hva ser det ut til at disse elevene behersker (styrker)?
 • Hva ser ut til å være problematisk (svakheter)?
 • Hvordan stemmer resultatene med det dere ellers vet om elevenes kompetanse i matematikk?

Bruk av kartleggingsresultater (30 minutter)

Vurder hvilke punkter som er relevante og drøft disse i grupper eller plenum.

 • Hvilken praksis har dere for oppfølging av elever som har behov for ekstra støtte, på kartleggingstester?
 • I hvilken grad er informasjonen dere nå har om elevene, tilstrekkelig til å sette i gang tiltak?
 • Skal resultatene følges opp av annen type vurdering? I tilfelle hvilken?
 • Hvilke konsekvenser vil resultatene ha for undervisningen?
 • Når er det grunn til bekymring og eventuelt kontakt med PPT?

Velg en i kollegiet som noterer stikkord om felles praksis for vurdering og oppfølging. Bli enige om hva dere vil gjøre videre.

Anbefalinger til videre arbeid

Pakke 3 Oppfølging av vurdering – Modul 1 Følge opp kartleggingstester.

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen 

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og  D – Etterarbeid
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de begynner med B – Samarbeid.
 • Kopier til deltakerne til B – Samarbeid:
  • Eksempeltest
  • Screening – hva og hvorfor?

Ressurser