Modul 1 - Matematikkvansker - Hva betyr det?

Målet med denne modulen er at dere skal undersøke egne forklaringer og holdninger til elever som har behov for støtte i matematikk.

Dere vil få et utdrag av hvordan matematikkvansker blir beskrevet i ulik forskning og se en film som handler om det å være i matematikkvansker. Hensikten er å øke bevisstheten på egne forklaringer og bli kjent med varierte definisjoner av matematikkvansker ved at vanskene blir reflektert i lys av ulike perspektiv.   

Problemstilling i modulen: Hvilken betydning har fagsyn og elevsyn på hvordan vi møter elever i matematikkvansker?

Tidsbruk hele modulen: 190 minutter

 

Slik arbeider dere med modulene
 

A - FORARBEID

20 minutter

Individuelt

Se for deg elever som du arbeider med eller har arbeidet med, og som har behov for ekstra støtte i matematikk.

 • Hvordan vil du beskrive og forklare vanskene deres?
 • Noter ned forklaringene dine.
 • Ta med notatene til B – Samarbeid.

B - SAMARBEID

80 minutter

Plenum (20 minutter)

Se filmen «Hva er matematikkvansker?» i plenum.
Noter individuelt hva du la merke til i filmen? 
Snakk sammen i grupper.

Individuelt (20 minutter)

Forskning viser at definisjoner av matematikkvansker, spesifikke matematikkvansker eller dyskalkuli ikke er entydige.

 • Studer Definisjoner av matematikkvansker.
 • Studer Fire vanlige forklaringer på matematikkvansker.
 • Oppsummer tankene dine så langt, og ta med til gruppediskusjon.

Gruppediskusjon (20 minutter)

Ta utgangspunkt i notater fra A – Forarbeid, notatene etter filmen, definisjoner og forklaringer du har hørt og lest.

Gå sammen i grupper og diskuter:

 • Hvilke forklaringer fra A - forarbeid finner dere igjen i filmen og de to skriftlige kildene? 
 • Vil du endre eller legge til noe i notatene?

Notatene skal brukes i D Etterarbeid.

Plenum: Forberedelse til C – Utprøving (20 minutter)

 • Se raskt gjennom Matrise over perspektiver på matematikkvansker.
 • Se raskt gjennom Utdyping av perspektiver på matematikkvansker.
 • Del dere inn i minst fire grupper. Dersom det blir mer enn fire grupper, må noen grupper arbeide med samme perspektiv.
 • Fordel de fire perspektivene mellom gruppene til C - Utprøving.  

C - UTPRØVING

60 minutter

Gruppearbeid (30 minutter)

 • Hver gruppe skal undersøke ett perspektiv, enten perspektiv med utgangspunkt i diagnose, perspektiv med utgangspunkt i struktur, perspektiv med utgangspunkt i intervensjon eller perspektiv med utgangspunkt i komplement.  
 • Forbered presentasjon for plenum.
  • Beskriv perspektivet dere har arbeidet med.
  • Gjør en vurdering av hva dette perspektivet betyr for enkeltelever, lærere og matematikkfaget.
  • Ser dere igjen elementer av dette perspektivet i egen praksis? Hva tenker dere om det?

Plenum: presentasjoner (30 minutter)

 • Presenter perspektivet dere har arbeidet med.
 • Legg frem en vurdering av hva dette perspektivet betyr for enkeltelever, lærere og matematikkfaget.
 • Legg frem en vurdering av perspektivet i forhold til skolens nåværende praksis.

D - ETTERARBEID

30 minutter

Oppsummering (15 minutter)

 • Les Faktarute.
 • Dere har arbeidet med ulike definisjoner og forklaringer på matematikkvansker. Dere har sett filmen Hva er matematikkvansker? og dere har nå lest Faktarute. Drøft hvilken betydning dette får for skolens fremtidige praksis når det gjelder arbeidet med elever i matematikkvansker.

Veien videre

Det kan anbefales å arbeide videre med pakken Kom godt i gang, modul 2, der skolens praksis for vurdering og oppfølging er tema, og der oppfølging av elever som har behov for støtte i matematikk, er satt inn i et system som består av tre faser, basert på graden av alvor på matematikkvanskene.

Referanser

 • Ostad, S. (2006). Dysmatematikk: Et multifaktorelt fenomen med karakteristiske kjennetegn. Skolepsykologi. Tidsskrift for pedagogisk-psykologisk tjeneste. Nr. 5, 2006.
 • Schmidt, M.C.S. (2015). Inklusionsbestræbelser i matematikundervisningen. En empirisk undersøgelse af matematiklærerens klasseledelse og elevers deltagelsesstrategier i folkeskolen. PhD. København: Institut for Uddannelse og Pædagogik, Århus universitet.
 • Sjöberg, G. (2006) Om inte det är dyskalkuli – vad är det då? PhD. Umeå: Umeå universitet.

 

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og planlegg hva som skal til for å arbeide med hver enkelt del. Forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid. Se gjennom PowerPoint-presentasjonen, og gjør eventuelle endringer ut fra deres behov, gruppestørrelse m.m.
 • Gi beskjed til deltakerne om å gjøre A – Forarbeid hver for seg før de møter til B – Samarbeid.
 • Gi beskjed til deltakerne om å gjøre C – Utprøving i grupper før de møter til D – Etterarbeid.
 • Last opp og kopier:
  • Pdf: Definisjoner av matematikkvansker
  • Pdf: Fire vanlige forklaringer på matematikkvansker
  • Pdf: Matrise over perspektiver på matematikkvansker
  • Pdf: Utdyping av perspektiver på matematikkvansker
  • Pdf: Faktarute