Modul 2 - Observere elevenes strategier i arbeid med tall

Målet med modulen er å få kjennskap til og kunne identifisere ulike strategier barn bruker i arbeid med tall.

I modulen skal dere se noen korte filmsekvenser hvor elever løser oppgaver med de fire regneartene. Dere skal diskutere strategiene elevene bruker og planlegge observasjon av egne elever. 

 

Problemstilling i modulen: Hvordan kan observasjon gi oss bedre informasjon om elevenes strategier i arbeid med tall?

Kjerneelement: Representasjoner og kommunikasjon.

Tema: Strategier i arbeid med de fire regneartene.

Slik arbeider dere med modulene
 

A - Forarbeid

30 minutter

Individuelt

Løs oppgaven 5 + 9.
Hvordan tror du elevene dine vil løse oppgaven? Noter 3 - 5 eksempler på ulike strategier du kan forvente. 

Les artikkelen Barns utvikling av regnestrategier. 
Marker deler av teksten som du synes er viktige, interessante eller overraskende. 

Ta med artikkelen og notatene til B – Samarbeid.

B - Samarbeid

100 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering knyttet til A – Forarbeid (35 minutter)

Individuelt (5 minutter):
Se over forarbeidet ditt og gjør deg klar til gruppediskusjon

Grupper (15 minutter):
Gå sammen i grupper på tre–fire personer og ta utgangspunkt i forarbeidet.

Sorter eksemplene dere har på elevstrategier i 

 • Direkte modellering
 • Tellestrategier
 • Avledet tallfakta
 • T​allfakta

Dere har nå tatt utgangspunkt i regning med tallsymbol (5 + 9). I artikkelen «Barns utvikling av regnestrategier» presenteres matematiske problemer gjennom tekstoppgaver. Hvilken betydning har det for hvordan barn løser oppgavene, om oppgavene blir presentert med tallsymbol eller gjennom tekstoppgaver?

Plenum (15 minutter):

Hver gruppe presenterer ett eksempel på ulike elevstrategier og hvor de hører hjemme. Diskuter eventuelt ulike oppfatninger dere har.

Hvilken betydning har det om oppgaven er en talloppgave eller en tekstoppgave?

Identifisere strategier (30 minutter)

Se filmene som viser eksempler på elevstrategier.

 • Bruk skjema Elevstrategier, side 1. Skriv hva elevene gjør og hvilken strategi de bruker

 

Diskuter i gruppene:

 • Hvilke elever brukte direkte modellering og på hvilken måte?
 • Hvilke elever brukte tellestrategier og på hvilken måte?
 • Hvilke elever brukte avledet tallfakta og på hvilken måte?

Planlegg observasjon (35 minutter)

Sett av 5 minutter til individuell tenketid og skisser eksempler på ulike strategier til regnestykkene. Bruk skjemaet Elevstrategier, side 2.

Bruk deretter maks. 10 minutter på å diskutere mulige eksempler i grupper på 2 – 3 personer.

Planlegg observasjon av egne elever. Diskuter hvordan dere vil presentere oppgavene og hvilke spørsmål dere eventuelt må stille undervegs for å få fatt i elevenes tenking.

Elevstrategier og Observasjonsskjema vil være til hjelp under planlegging og gjennomføring.

Velg oppgaver fra skjemaet som dere ønsker å bruke under observasjonen og vurder om elevene skal ha tilgang til konkreter og/eller skrivesaker.

Tenk gjennom og noter hvordan dere tror de ulike elevene (velg 3 – 4 stykker) vil løse oppgavene:

 • Hvilke elever vil bruke direkte modellering og på hvilken måte?
 • Hvilke elever vil bruke tellestrategier og på hvilken måte?
 • Hvilke elever vil bruke avledet tallfakta og på hvilken måte?

C - Utprøving

Deler av ei undervisningsøkt.

Gjennomfør observasjon av elever slik dere planla.

Beskriv strategiene elevene bruker i Observasjonsskjema.

Ta med notatene til D – Etterarbeid.

D - Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling fra utprøving (30 minutter)

Gå sammen i gruppene og diskuter erfaringene med observasjonene.

 • Hva fikk dere vite om elevenes strategier gjennom observasjonene?
 • Hvilke spørsmål måtte dere eventuelt stille undervegs for å få fatt i elevenes tenking?
 • Hvordan stemmer resultatene med det dere ellers vet om elevenes strategier i arbeid med de fire regneartene?

Observasjon som vurderingsverktøy (30 minutter)

Aktuelle punkter til diskusjon i grupper eller plenum:

 • Drøft verdien av observasjon for å bli kjent med elevenes tenkning.
 • Hvordan kan observasjon av elevenes strategier bli en del av undervegsvurderingen ved deres skole/kommune/PPT? 
 • Hvordan kan observasjon av elevenes strategier i arbeid med tall være relevant med tanke på den ordinære undervisningen?
 • Hva trenger dere av kunnskap og ferdigheter med tanke på denne type observasjon?

Velg en i kollegiet som noterer stikkord. Bli enige om hva dere vil gjøre videre.

Anbefalinger til videre arbeid

Pakke 3 Oppfølging av vurdering, Modul 2 Utvikle elevenes strategier i arbeid med tall.

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen 

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Erfaringsdeling
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de begynner med B – Samarbeid.
 • Kopier til deltakerne til B – Samarbeid:
  • Skjema: Elevstrategier
  • Observasjonsskjema