Modul 4 - Dynamisk kartlegging

Målet med denne modulen er å bli kjent med og kunne bruke dynamisk kartlegging som verktøy.

I dynamisk kartlegging vektlegges relasjonen mellom kartleggingslederen og eleven og kartleggingen er basert på dialog. Hensikten er å få tak i elevens tenking og spørsmålene kartleggingslederen stiller, er avgjørende for å få til dette. Gjennom dialogen vil kartleggingslederen danne seg et bilde av hva som skal til for å hjelpe eleven videre.

Problemstilling i modulen: Hvordan kan dynamisk kartlegging gi oss informasjon om elevens tenkning?  

Kjerneelement: Modellering og anvendelse.

Tema: Tolking av tekstoppgaver

Tidsbruk hele modulen: 185 minutter + utprøving med elever

 

Slik arbeider dere med modulene

 

A - Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Les del A, side 6 - 12 i Generell veiledning til dynamisk kartlegging, og marker deler som du finner spesielt viktige, relevante eller utfordrende.

Denne filmen viser et eksempel på dynamisk kartlegging med en lærer og en elev som presterer normalt.

Se filmen og reflekter rundt hvilke spørsmål kartleggingslederen stiller for å støtte elevens tenkning? Gi et par konkrete eksempler på hva læreren gjør for å følge opp elevens tenkning.

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B - Samarbeid

95 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering knyttet til A – Forarbeid (30 minutter)

Bruk notatene fra forarbeidet, og diskuter i grupper på tre–fire personer:

Løft fram momentene dere har markert under forarbeidet, og diskuter dem i lys av filmen.

Velg et moment dere vil løfte fram.

Gruppene deler momentene de har valgt i plenum.  

Faglig påfyll (20 min)

Faglig påfyll er beskrevet i PowerPoint-presentasjonen som hører til modulen.

Forbered utprøving (45 minutter)

Jobb sammen i par med Oppgaveveiledning Oppgave 9 Tolking av tekstoppgaver – matematisk modellering.

Velg en av deloppgavene.

Les Teoretisk bakgrunn knyttet til de ulike svaralternativene i deloppgaven og diskuter

 • Hvilken forståelse viser de ulike svaralternativene?
 • Hvordan kan du som lærer møte elevenes tenkning?

Finn fram Forslag til samtale, Notatark til kartleggingsleder og Elevark. Bruk dette når dere øver på dynamisk kartlegging. Gjennomfør kartleggingen som et rollespill.

Til hver deloppgave trenger dere

 • Forslag til samtale (står i Oppgaveveiledningen). (pdf)
 • Notatark til kartleggingsleder. (pdf)
 • Elevark. (pdf)

En av dere er kartleggingsleder, og den andre er «elev».

«Eleven» velger et av svaralternativene, og kartleggingslederen responderer med utgangspunkt i Forslag til samtale.

Reflekter over og diskuter øvingen.

 • Hva fant dere i Forslag til samtale som var nyttig under øvingen?
 • Hva vil være utfordrende i utprøving med elever?

For å bli sikrere i rollen som kartleggingsleder gjentar dere prosessen med andre deloppgaver, og bytter roller underveis.

C - Utprøving

30 minutter

Gjennomfør den planlagte kartleggingen med en elev der dere bruker oppgaveveiledningen. Det vil være nyttig om en kollega kan observere utprøvingen.

Skriv et refleksjonsnotat etter utprøvingen, med utgangspunkt i disse spørsmålene:

 • I hvilken grad brukte dere assisterende spørsmål?
 • Hvordan fungerte oppgaveveiledningen som støtte i kartleggingen?
 • Hvilken informasjon fikk dere om elevens kompetanse?

Ta med notatene til D – Etterarbeid.

D - Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling fra utprøving (40 minutter)

Grupper (20 minutter)

Gå sammen i grupper og del erfaringene fra utprøvingene.

Reflekter rundt spørsmålene fra C – Utprøving:

 • I hvilken grad brukte dere assisterende spørsmål?
 • Hvordan fungerte oppgaveveiledningen som støtte i kartleggingen?
 • Hvilken informasjon fikk dere om elevens kompetanse?

Velg et par momenter som gruppen ønsker å dele i plenum.

Plenum (20 minutter)

Gruppene deler momenter fra gruppediskusjonen.

Drøft verdien av dynamisk kartlegging i vurderingsarbeidet ut fra erfaringene med arbeidet med modulen.

Drøft hvordan spørsmålene fra dynamisk kartlegging kan være relevante med tanke på den ordinære undervisningen.

 • I hvilke sammenhenger kan det være nyttig å bruke assisterende spørsmål?
 • Hvordan kan assisterende spørsmål være til hjelp i arbeidet med elever som har behov for ekstra støtte i matematikk?

Konsekvenser for matematikkundervisningen (20 minutter)

Diskuter spørsmålene med utgangspunkt i dagens vurderingspraksis, og bli enige om en felles praksis for din skole/kommune.

 • Hvordan vil dere bruke dynamisk kartlegging videre i deres skole/kommune/PPT?
 • Hva trenger dere av kunnskap og ferdigheter med tanke på dynamisk kartlegging?
 • I hvilke sammenhenger vil dere gjennomføre dynamisk kartlegging, og for hvilke elever? (Jf. Fasemodellen)
 • Hvem skal gjennomføre kartleggingen?
  • Alle lærerne ved skolene
  • Utvalgte lærere
  • Spesialpedagoger
  • Rådgivere i PPT
 • Noter konklusjonene om felles praksis. Diskuter hva dere gjør videre.

Anbefalinger til videre arbeid

Last ned hele kartleggingsmaterialet fra www.statped.no, skriv dynamisk kartlegging i søkefeltet. Gjenta øktene B – D med nytt innhold. Enten andre deloppgaver i Oppgaveveiledning Oppgave 9, eller noen av de andre oppgavene.

Pakke 3 Oppfølging av vurdering – Modul 4 Synliggjøre elevenes tenkning 

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før dere starter på B – Samarbeid.
 • Kopier til B – Samarbeid:
  • Oppgaveveiledning Oppgave 9 Tolking av tekstoppgaver – matematisk modellering (pdf)
  • Dynamisk kartlegging_Elevark oppgave 9a–g (pdf)
  • Dynamisk kartlegging_Notatark til kartleggingsleder_oppgave 9a–g (pdf)