Modul 2 - Undersøke skolens vurderings- og oppfølgingspraksis

Målet med modulen er å skape en oversikt og samtidig få frem behov som kan videreutvikle eksisterende praksis.

Lærere kan, alene og sammen med kollegaer, reflektere over hvilken vurderings- og oppfølgingspraksis skolen har, skape en oversikt, og få frem behov for videreutvikling av nåværende praksis. Skolen kan også, gjerne i samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), vurdere når og hvordan PPT inngår i vurderings- og oppfølgingspraksisen.

Nye vurderingsformer og oppfølginger skal prøves ut og evalueres.

Problemstilling i modulen: Hvordan samarbeider skole og PPT om vurdering? Hvordan følger skolen og PPT opp elever?

Tidsbruk hele modulen: 190 minutter + utprøving.

Slik arbeider dere med modulene

A - Forarbeid

40 minutter
Individuelt

Studer Modell for vurderings- og oppfølgingsprosesser med forklaringer

Bruk Arbeidsnotat til vurderings- og oppfølgingsprosesser. 

Noter i det tomme skjemaet hvilke metoder og eventuelle vurderingsmateriell du tar i bruk i de ulike fasene.

Ta også med hva du skulle ønske å gjøre, eller kjenner til at andre gjør.

 • Fase 1: Vurdering for å finne ut av mangfoldet av kompetanser i hele klassen.
 • Fase 2: Vurdering av læringsutbytte av tilpasset opplæring for en enkelt elev eller en liten gruppe.
 • Fase 3: Vurdering sammen med PPT av behov for ytterlig tilpasning eller henvisning for utredning.

Ta med notatene til B – Samarbeid.

B - Samarbeid

80 minutter 
Grupper og plenum

Oppsummering knyttet til A - Forarbeid (20 minutter)

Bruk notatene fra A – Forarbeid.
Diskuter i grupper på tre-fire personer:

Hva gjør dere i fase 1, 2 og 3 med vurdering og oppfølging på deres skole?

 • Fase 1: Vurdering for å finne ut av mangfoldet av kompetanser i hele klassen.
 • Fase 2: Vurdering av læringsutbytte av tilpasset opplæring for en enkelt elev eller en liten gruppe. ​​
 • Fase 3: Vurdering sammen med PPT av behov for ytterlig tilpasning eller henvisning for utredning

Hvem gjør hva (lærer, spesialpedagog, PP-tjenesten, andre)?
Hva slags vurdering og oppfølging er skolen god på og stolt av?
Har skolen en felles praksis?

Faglig påfyll og refleksjon (40 minutter)

Bruk Arbeidsnotat til vurdering- og oppfølgingsprosesser. Noter i det tomme skjemaet hva slags vurdering dere ønsker å utvikle i fase 1, 2 og 3.

 • Når passer det å bruke observasjon, screening, dynamisk kartlegging, intervju, kartlegging eller testing sammen med PPT?
 • Hvem skal ha ansvar for hva (lærer, spesialpedagog, PP-tjenesten, andre), og i hvilke faser?

I Vurderingsverktøy for skole kan du se hva som fins av ulike kartleggingsverktøy (observasjon, screening, dynamisk kartlegging, intervju, kartlegging og testing sammen med PPT).

Ta også i bruk Spørsmål knyttet til oversiktene [pdf].

Planlegg utprøving (20 minutter)

Lag en felles oversikt i plenum over ønsker for vurdering fra arbeidsnotatene til gruppene.

Sørg for at gruppene velger ulike faser i utprøvingene, slik at alle fasene i modellen er dekket opp, for eksempel:

 • Fase 1 – Observasjon, screening.
 • Fase 2 – Dynamisk kartlegging/intervju.
 • Fase 3 – Kartlegging/testing i samarbeid med PPT.

Bestem dere for hva skolen skal prøve ut og videreutvikle.

 • Hva ønsker dere å undersøke?
 • Hva skal vurderingen svare på?
 • Samsvarer innholdet og aktivitetene i vurderingen med det som har vært gjort i opplæringen?
 • Hvordan skal informasjonen brukes?

I C – Utprøving skal dere prøve ut og evaluere nye materiell og vurderingsformer.

 • Velg hvem som skal samarbeide om utprøving.
 • Gjør forberedelser for å finne fram materiell, eventuelt bestille det som skal prøves ut.
 • Tenk gjennom hvordan dere vil dokumentere elevens tenkning og resonnement underveis, for eksempel med egne notater, lydopptak eller video.

C - Utprøving

60 minutter
Grupper

Øv på ny vurdering (det bør være minst to som samarbeider).

Samarbeid om og støtt hverandre i å prøve ut og forstå den valgte vurderingsformen.

Reflekter rundt spørsmålene fra B - Samarbeid

 • Hva ønsker dere å undersøke?
 • Hva skal vurderingen svare på?
 • Samsvarer innholdet og aktivitetene i vurderingen med det som har vært gjort i opplæringen?
 • Hvordan skal informasjonen brukes?

Noter hvordan dere opplever den valgte vurderingsformen.

 • Hva var nyttig?
 • Hva var utfordrende?
 • Vil dere anbefale skolen å bruke denne vurderingsformen? Argumenter hvorfor eller hvorfor ikke.

D - Etterarbeid

110 minutter
Grupper og plenum

Presentasjoner i plenum (60 minutter)

Presenter for hverandre vurderingsformer som har blitt prøvd ut.

 • Beskriv hvilken fase utprøvingen var rettet mot.
 • Beskriv hva som kom fram av ny kunnskap og erfaringer.
 • Vil dere anbefale skolen å bruke denne vurderingsformen? Begrunn hvorfor eller hvorfor ikke.

Diskusjon i grupper (20 minutter)

Diskuter det som har blitt presentert.

Velg ut hvilke kartleggingsmateriell og vurderingsformer dere ønsker skal tas med inn i og eventuelt videreutvikle nåværende praksis. Noter et par-tre argumenter dere vil bruke i plenum.

Foreslå hvem som tar ansvar for hva i det videre arbeidet?

 • Alle lærerne ved skolen
 • Utvalgte lærere
 • Spesialpedagoger
 • Rådgivere i PP-tjenesten

Diskusjon i plenum (20 minutter)

Diskuter hva som kan tas med inn i og eventuelt videreutvikle nåværende praksis.
Hvem tar ansvar for hva videre?

 • Alle lærere ved skolen
 • Utvalgte lærere
 • Spesialpedagoger
 • Rådgivere i PPT

Veien videre (10 minutter)

Skolen har arbeidet med å fornye vurderingspraksisen sin.

Hver og en trenger å bli enda bedre kjent med og utvikle de nye vurderingsformene for å kunne ta dem i bruk med sine elever.

Fortsett den aktive prosessen med ny vurdering og oppfølging av elevers læringsprosesser, ved å arbeide videre med ressursene som er foreslått i denne modulen.

Når dette arbeidet har oppnådd ønsket kvalitet, vil vi anbefale å bli kjent med moduler i pakkene Vurdering og Oppfølging av vurdering, som kan bidra til ytterlig utvikling av skolens vurderings- og oppfølgingspraksis.

Anbefalinger til videre arbeid

I de etterfølgende pakkene Vurdering og Oppfølging av vurdering finner dere flere moduler som vil støtte opp om det videre arbeidet med å utvikle skolens vurderings- og oppfølgingspraksis.

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen.
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før dere starter med B – Samarbeid.
 • Kopier Spørsmål knyttet til oversikten til B – Samarbeid.