Verksted 4

Brytningstid, endret tankesett, ny læring og nye muligheter

Verkstedet vil ta for seg noen sentrale komponenter ved undervisningen og belyse hva som er vesentlig for å få til god læring for alle våre elever. Læreplanens overbyggende eller tverrfaglige perspektiv gir føringer for undervisningens form: Matematikkundervisning som handler om å lære regler, prosedyrer og algoritmer som andre har utviklet er ikke en læringsform som utvikler en Bærekraftig kompetanse for eleven. En slik undervisningsform ivaretar heller ikke perspektivet Demokrati og medborgerskap eller bidrar til å utvikle Folkehelse og Livsmestring! Verkstedet vil drøfte undervisningens form og peke på aspekter ved undervisningen som ivaretar disse overordnede verdiene.

Hva slags, og hvordan, utvikler vi rammer for undervisningen som bidrar til folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, et godt og inkluderende læringsmiljø og gir eleven meningsfull og bærekraftig kompetanse i matematikk? Hvordan lager vi disse rammene sammen med elevene? Vi vil gjennom eksempler på aktiviteter og oppgaver prøve å få frem ulike aspekt ved god undervisning som øker elevenes motivasjon for faget. I samlingen vil vi modellere undervisning slik at deltakerne gjør noen erfaringer, reflekterer over egen undervisning og får tid til å diskutere sine tanker. Vi vil holde frem kjerneelementenes sentrale betydning for en opplæring som består av matematiske samtaler, utforskende aktiviteter, sammenheng og relevans.  I verkstedet skal deltakerne gjøre noen oppgaver, kommunisere hvordan de har tenkt, drøfte med andre, resonnere, argumentere, lytte og gjengi andres løsninger. Verkstedholdernes ambisjon er at deltakerne får forståelse for viktigheten av at alle elevene får utvikle sin matematiske forståelse og ferdigheter.

Aktuelle oppgaver og kompetanseutviklingspakker deltakerne kan bruke på skolene og kanskje jobbe videre med, blir presentert kort på verkstedet.

En liten kommentar til beskrivelsen:

Et matematisk tema, privat økonomi, er knyttet til Livsmestring og folkehelse. Men livsmestring bør ikke avgrense seg til et temaområde som privat økonomi, men må gjennomsyre hele tenkningen og vår undervisningspraksis. Eleven skal utvikle seg som menneske i relasjon til andre, lytte til andres løsninger og strategier med oppmerksomhet og respekt, gjenta andres tanker og løsninger, resonnere og argumentere, leke med tanker, gjette, bruke intuisjon og kreativitet, ha lyst til å bidra og å være tilstede i øyeblikket, ha  fokus på et faglig problem og ikke sitte med redsel for å svare feil, tørre å prøve noe nytt, få følelse av kontroll og mestring,  være påkoblet og være en del av klassefellesskapet i arbeidet og å kjenne på glede ved å lære. Matematikkundervisningen skal også medvirke til at eleven utvikler selvverd, selvbilde og egen identitet og lærer å takle følelser i forbindelse med oppturer og nederlag. Verdiene og måten man jobber med matematikk og andre fag skal alle medvirke til folkehelse og livsmestring.

Målgruppe: Barnetrinnet (små- og mellomtrinnet)

Tirsdag 30. november kl. 13.00-14.20

Rom: Nils Arne

 

Silje Alette Heggem

Silje Alette Heggem har jobbet som lærer på barnetrinnet ved Borkedalen skole i Lillesand siden 2005. Hun har allmennlærerutdanning fra Høgskolen i Agder (2002) og  hovedfag i matematikkdidaktikk fra Danmarks Pedagogiske Universitet (2005).

Svein Anders Heggem

Svein Anders Heggem har jobbet som lærer og praksislærer i grunnskolen i Kristiansand og Lillesand. Han har bidradd i lokalt og nasjonalt utviklingsarbeid, sittet i ulike råd, utvalg og referansegrupper knyttet til matematikkfaget.