Tilrettelegging av god matematikkundervisning for alle elever - et samarbeid mellom skole, PPT og Statped

Gitte Drage, PPT Kristiansand

Jeg vil presentere en modell vi har utviklet for et strukturert tverrfaglig samarbeid mellom en skole, PPT og Statped. Hovedmålet er å tilrettelegge for en inkluderende og kvalitativ god matematikkundervisning for alle elevene. Modellen viser hvordan Statped veileder rådgivere i PPT, som igjen jobber tett med skolens lærere og ledelse.

Systemarbeidet startet opp på bakgrunn av mange mulige matematikkvanskehenvisninger på enkeltelever fra skole til PPT. Skolen hadde behov for å utvikle sin kompetanse på matematikkvansker og hvordan de kunne tilrettelegge undervisningen. Modellen er dynamisk og i kontinuerlig utvikling, og har blitt utviklet gjennom årlige igangsettinger, gjennomføringer og evalueringer.

I foredraget vil jeg beskrive utviklingen av modellen og gi eksempler på det matematikkfaglige arbeidet vi har jobbet med i samarbeid med skolen. For å jobbe mot målet har vi blant annet hatt felles fagsamlinger for personalet på skolen, analysert og reflektert over resultatene fra matematikkartlegginger, foretatt observasjoner, filmet undervisningen og gitt veiledning.