Hva sier forskning om læringsmuligheter for elever som presterer lavt i matematikk?

Anita Movik Simensen

Jeg er opptatt av at alle elever skal gis muligheter til å komme i posisjon for å lære matematikk innenfor rammene av inkluderende læringsmiljø. I mitt doktorgradsarbeid har jeg jobbet med å undersøke matematiske læringsmuligheter i heterogene smågrupper for elever som presterer lavt i matematikk. I denne presentasjonen tar jeg utgangspunkt i mitt doktorgradsarbeid og en litteraturstudie som jeg har gjennomført i forbindelse med ph.d-arbeidet. Mitt springbrett for arbeidet er at det er mange elever som presterer lavt i matematikk og flere av disse opplever at de ikke mestrer skolematematikken. Jeg er interessert i å bedre forstå hvordan vi kan skape styrkebaserte læringsmuligheter i matematikk for disse elevene. Presentasjonen min vil bestå av en oversikt over hva forskningsfeltet sier om slike læringsmuligheter og mine betraktninger av forskningsoversikten i lys av mine funn fra doktorgradsarbeidet