Case: Dilemma knyttet til fritak fra vurdering med karakter

Ola ble henvist PP-tjenesten i førskolealder. Det foreligger sakkyndige vurderinger som beskriver behov for spesialpedagogisk tilrettelegging i både barnehage og skole. Skoleåret 2016-2017 ble det konkludert med nonverbale lærevansker (NLD). PPT anbefalte spesialundervisning i matematikk, et fag der han presterte betydelig svakere enn i andre teorifag, men tilrådde også noe støtte til planlegging, organisering og sosial kompetanse. Våren 2017 ba skole og foresatte om utredning med tanke på dyskalkuli. Gjennomført kartlegging konkluderte med dyskalkuli som en følgevanske til NLD. Sakkyndig vurdering var skrevet med tanke på barnetrinnet, men kunne ligge til grunn for et tidsavgrenset vedtak om spesialundervisning ved overgangen til ungdomstrinnet.

PPT fikk saken rehenvist fra foresatte og skole høstsemesteret i 9. klasse. I henvisningen fremgår det at Ola mottar spesialundervisning i matematikk. Han følger kompetansemål for 4.-6. årstrinn i LK20, og har vedtak om fritak for karaktervurdering. Bakgrunnen for henvisningen er behov for en sakkyndig vurdering som støtter avvik fra ordinære kompetansemål og karakterfritak.

PP-rådgiver hadde samtaler med Ola, foresatte, faglærer og spesialpedagog.

Ola formidler at han ønsker å ha mulighet til å søke seg inn på studiespesialiserende på vg.1. For å kunne gjøre dette, finner han at han må ha karaktervurdering matematikk. Han er motivert; utgangspunktet er å klare dette; med en målsetting om å oppnå karakteren 2.

Ifølge Ola er spesialundervisningen per i dag sentrert om klokken, tid, målenheter og ferdigheter i de fire regneartene. Han mestrer addisjon og subtraksjon, men synes multiplikasjon og divisjon er vanskelig. Ola viser forståelse av sammenhengen mellom regneartene og vet når han skal bruke dem. Regneoperasjoner tar tid, og han ønsker å få bruke hjelpemidler (kalkulator). Han gir uttrykk for at det er en utfordring å beregne tid, og at dette hemmer ham i planlegging av ulike aktiviteter.

Foresatte gir uttrykk for at Ola dekker over matematikkvanskene sine. De beskriver vansker som hemmer Ola i det daglige: han mestrer ikke enkle regneoperasjoner (glemmer, må repetere), kan ikke klokken og har vansker med å forholde seg til tid ved planlegging av aktiviteter. På den annen side stiller de spørsmål ved om Ola har tilstrekkelig utbytte av tiltak slik spesialundervisningen er organisert i dag. Nivåforskjellen er stor, og foresatte tenker det blir for krevende for Ola å følge og delta i trinnets matematikkundervisning. Har han forutsetninger til dette nå? Han ønsker å være i fellesskapet, men har egne, tilpassede oppgaver. Dette kjenner han på, noe foresatte gir uttrykk for oppleves som en belastning.

Skolen beskriver et særlig behov for spesialundervisning i matematikk. Ola har støtte i klassen (14 elever i gruppen) tre timer ukentlig, derav en med individuell oppfølging. Organiseringen begrunnes med at han følger kompetansemål for lavere årstrinn. Det legges vekt på regneferdigheter og «hverdagsmatematikk». Kompetansemål har vært knyttet til tallforståelse, tid og matematiske grunnbegreper. Han har god nytte av digitale læringsressurser og «oppskrifter» på oppgaveløsning. Lærerne tenker det vil være svært vanskelig for Ola å oppnå karakter i faget, da han har hatt egne kompetansemål og fulgt en progresjon for lavere trinn.

PPTs vurdering Ny sakkyndig vurdering tilrår spesialundervisning i matematikk, gitt av pedagog og hovedsakelig tilrettelagt i klassen. Det legges stor vekt på elevens synspunkt og ønsker. Det presiseres at det må settes av tid til samtaler med Ola om kortsiktige arbeidsmål, samt tid til jevnlig evaluering av innhold, strategier og effekt av periodiske innsatser; dette som et utgangspunkt for å forebygge «feil» hjelp over tid (ensidig hjelp på for lavt eller for høyt nivå).

Spesialundervisningen skal vektlegge forståelse av matematiske begrep, algoritmer, strategier. Det tilrås korte økter med ferdighetstrening. Videre skal det settes av tid til forberedelse på emner han kan følge og delta på i klassen. Kompetansemål knyttet til å tolke informasjon og bruke den i problemløsning, tolke og vurdere statistisk informasjon og regning knyttet til personlig økonomi (kjøp, salg, lån) ble vurdert å ha særlig relevans. Ola skal være kjent med delmål, og tiltak skal ivareta hans refleksjoner om egen utvikling i faget og bygge på hva han opplever at han mestrer med støtte.

Det ble avklart at skolen laget en plan for hvilke områder og kompetansemål det kunne være aktuelt å tilpasse med tanke på at Ola skulle ha en mulighet til å oppnå karaktervurdering etter lav grad av måloppnåelse. Lærer ville ta utgangspunkt i en kartlegging av ferdigheter, strategier og Olas tanker om hva han trenger for å få vist kompetanse innenfor ulike emner/fokusområder.

Til drøfting

  • Tenker du at denne eleven skal ha fritak for karaktervurdering i matematikk?
  • Tenker du at eleven kan vurderes med karakter?
  • Hvordan legger skolen til rette for at han blir hørt og får et læringsløp som tar sikte på at han kan oppnå karakteren 2 i matematikk?
  • Hvilke innsatser tenker du skolen må iverksette; som spesialundervisning og i ordinær undervisning?
  • Hvordan vil du begrunne dette?