PP-rådgiveren som inkluderingsagent. Realisering av en systemrettet sakkyndighetspraksis.

Joachim Kolnes
 

Foredraget bygger på et offentlig sektor doktorgradsarbeid om PP-tjenesten. Hensikten med dette kombinerte forsknings- og utviklingsarbeidet, har vært å skaffe kunnskap om hvordan PP-tjenesten selv kan bidra til inkludering av elever med de største tilretteleggingsbehovene i skolen. Den problematiske situasjonen PP-tjenesten befinner seg i pr. i dag adresseres, noe som tydeliggjør behovet for endring i måten å jobbe på – i retning av det jeg har valgt å kalle en systemrettet sakkyndighetspraksis. Arbeidsmåten begrunnes og operasjonaliseres i en konkret arbeidsmodell for PP-tjenesten. Noen hovedutfordringer for realisering av en systemrettet sakkyndighetspraksis presenteres.