Synligjøre elevenes tenking

Svein Anders Heggem

Modulen Synliggjøre elevenes tenkning fra Matematikksenterets kompetanseutviklingspakker Matematikkvansker og tilpasset opplæring danner bakteppe for parallellen (pakke 3, modul 4). Det er ønskelig at deltakerne har gjort seg litt kjent med denne i forkant. 

Parallellen vil fokusere på rammer og organisering av undervisningen og bruk av elevens tenkning i matematiske klassesamtaler av strukturert, godt planlagt og høy kvalitet. Ambisjonen er å modellere en «klassesamtale» med deltakerne som «elever» gjennom noen konkrete og enkle matematikkproblem. Mitt ønske er å tydeliggjøre viktigheten av å få frem den enkelte elevens tenkning, gjøre den tilgjengelig for medelevers resonnement og argumentasjon og å utvikle lærerens innsikt i elevens tenkning og regnestrategier.

Viktige aspekt som elevens behov for trygghet og forutsigbarhet i undervisningen i et inkluderende klassemiljø vil bli forsøkt tydeliggjort under arbeidet.