Dynamisk kartlegging i matematikk, Statpedmateriellet

Ketil Johnsen, seniorrådgiver Sammensatte lærevansker u-trinn/VGO/VO, Statped

Dynamisk kartlegging i matematikk representerer en tilnærming der en kvalitativ analyse av kartleggingsresultatet gir et utgangspunkt for tilpasset undervisning i samsvar med elevens individuelle behov og ferdighetsnivå. Det innebærer å evaluere elevens prestasjoner og identifisere styrker og utfordringer. Dynamisk kartlegging gir en individuell vurdering og kan hjelpe lærere med å tilpasse undervisningen for å maksimere elevens læring og utvikling. Statped sitt dynamisk kartleggingsmateriell dekker flere viktige områder i sammenheng med matetikkfaglig utvikling i grunnskolen. I denne økta vil man gå nærmere inn på ulike sider kartleggingsprosessen, viktige prinsipper og forhold knyttet til gjennomføring med Statped dynamiske kartleggingsmateriell og illustrere dette med eksempler og utprøving av ulike oppgaver.