Inkludering - Numicon som redskap i problemløsing

Hilde Skaar Davidsen og Tone Dalvang, seniorrådgivere i avdelinger for sammensatte lærevansker, Statped

Numicon er et strukturelt og multisensorisk materiell til bruk i matematikklæring. Materiellet er sterkt visuelt i sin form og struktur. Det tar sikte på at elevene skal danne “mentale bilder” av prosessene i matematikken for å få en bedre forståelse av tallsystemet, relasjoner mellom tall og tankeprosesser som pågår. I et inkluderende perspektiv har materiellet vist seg å kunne gjøre læring mer variert slik at flere elever kan delta i aktivitetene.

Vi tar sikte på at deltakerne skal bli kjent med materiellet. De skal arbeide i grupper med en problemløsningsaktivitet. I aktiviteten vil det bli lagt vekt på Problemløsning og utforskning, Resonnering og argumentasjon og Representasjon og kommunikasjon.

I matematikkaktiviteten skal deltakerne lete etter mønstre, finne sammenhenger og diskutere seg fram til en felles forståelse. De skal utforme egne resonnementer både for å forstå og for å løse problemer, og for å kommunisere sine løsninger til andre.

Numicon brukt som representasjon i aktiviteten kan gjøre det lettere å uttrykke matematiske begreper, se sammenhenger og løse problemer.

Det vil legges opp til drøfting rundt hvordan aktiviteten og materiellet kan bidra til å skape et inkluderende læringsfellesskap.