Modul 1 – Kartleggingstest "Alle Teller"

Målet med modulen er å bli kjent med screening som et vurderingsverktøy og erfare hva en screeningtest kan fortelle om kompetansen til elevene.

I modulen er kartleggingsmateriellet Alle Teller! benyttet som eksempel på screening. Testen som er utarbeidet til modulen, er en parallell til testen på nivå 6 i Alle Teller! Oppgavene i Nivå 6 – parallelltest og resultatene fra elever på 6. trinn danner grunnlaget for arbeidet med modulen.

Dette svarer modulen på: Hvilken informasjon får vi om elevene, når vi gjennomfører kartleggingstester?

Kjerneelement: Matematiske kunnskapsområder

Tema: Posisjonssystemet

Tidsbruk hele modulen: 150 minutter + utprøving med elever

 

A – Forarbeid

30 minutter
Individuelt

Se gjennom oppgavene i Nivå 6 – parallelltest.
Testen er gjennomført med elever på 6. trinn, og resultatene er registrert i Elevresultater.

Studer elevresultatene. Tenk gjennom spørsmålene og noter stikkord:

 • Hva kan du si om klassens styrker og svakheter?
 • Velg en elev. Hva forteller resultatet om kompetansen til denne eleven?

Ta notatene med til B – Samarbeid.

B – Samarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering knyttet til A – Forarbeid (20 minutter)

Bruk notatene fra forarbeidet, og drøft i grupper på tre–fire personer:

 • Hva kan dere si om klassens styrker og svakheter?
 • Hva forteller resultatet om kompetansen til elevene dere har valgt?

Planlegg kartlegging (40 minutter)

Les teksten Screening – hva og hvorfor? Teksten vil være til hjelp i planleggingsarbeidet.
Planlegg gjennomføring av screeningtesten Nivå 6 – parallelltest. Testen kan gjennomføres på ett eller flere trinn ved skolen.

​​​​​Etter gjennomføringen skal resultatene registreres og analyseres med tanke på

 • klassens styrker og svakheter
 • utfordringer som elever har med forståelsen av tall

C Utprøving

60 minutter
Tidsbruken inkluderer registrering av resultatene.

Gjennomfør kartleggingen.
Registrer resultatene. Vurderingsskjema kan være til hjelp i arbeidet [xlsx] eller [pdf].

Analyser resultatene med utgangspunkt i spørsmålene:​​​

 • På hvilke områder viser klassen sine styrker og svakheter?
 • Hvilke elever ser ut til å ha utfordringer med forståelsen av tall?
  • Hva behersker disse elevene (styrker)?
  • Hva ser ut til å være problematisk (svakheter)?

Ta med notatene til D – Etterarbeid.

D – Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling fra utprøving (30 minutter)

Hva forteller resultatene av testen?

Gå sammen i grupper.
G
i en kort oppsummering av styrker og svakheter:

 • Klasseni
 • Grupper av elever
 • Enkeltelever

Er resultatet forventet ut fra undervisningen klassen har fått? Begrunn.

Velg noen elever som ser ut til å ha spesielle utfordringer.

 • Hva ser det ut til at disse elevene behersker (styrker)?
 • Hva ser ut til å være problematisk (svakheter)?
 • Hvordan stemmer resultatene med det dere ellers vet om elevenes kompetanse i matematikk?

Bruk av kartleggingsresultater (30 minutter)
Diskuter i grupper eller plenum

 • Hvilken praksis har dere for oppfølging av elever som presterer lavt på screening?
 • I hvilken grad er informasjonen dere nå har om elevene, tilstrekkelig til å sette i gang tiltak?
 • Hvilke konsekvenser vil resultatene ha for undervisningen?
 • Skal screeningen følges opp av annen type vurdering? I tilfelle hvilken?
 • Når er det grunn til bekymring og eventuelt kontakt med PPT?

Velg en i kollegiet som noterer stikkord om felles praksis for vurdering og oppfølging. Bli enige om hva dere vil gjøre videre.

Anbefalinger til videre arbeid

Pakke 3 Oppfølging – Modul 1 Oppfølging av screening

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen 

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og  D – Etterarbeid
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de begynner med B – Samarbeid.
 • Kopier til deltakerne til B – Samarbeid:
  • Nivå 6 – parallelltest [pdf]
  • Screening – hva og hvorfor?

Ressurser