Modul 3 - Intensiv opplæring

Målet med modulen er å gi læreren redskaper og rammer i planlegging av intensiv opplæring for elever som presterer lavt i matematikk.

Alle elever har behov for og kan utvikle dypere forståelse i matematikk, men noen trenger litt mer tid og hjelp til å skape mening og relevans. Grunnleggende for den intensive opplæringen er at læreren planlegger slik at eleven utvikler forståelse, får opplevelse av fremgang og mestring og at elevens tanker og kreativitet blir verdsatt og brukt i samtalen mellom lærer og elev.

Ved en endring i Opplæringsloven (2018), har skolen en plikt til å gi intensiv opplæring når elever på 1.-4.trinn står i fare for å bli hengende etter i sentrale fagområder. Eleven skal raskt få støtte og opplæring slik at forventet læringsprogresjon blir nådd og at et problem ikke får tid til å utvikle seg. Elever på høyere klassetrinn kan også ha behov for intensiv opplæring.

  

 

Problemstilling i modulen: Hvordan planlegge organisering, innhold og progresjon i intensiv undervisning?

Sentrale kjerneelement: Modellering og anvendelse

Tema: Tid

Tidsbruk hele modulen: 195 + utprøving med elever

 

Slik arbeider dere med modulene

 

A - forarbeid

40 minutter
Individuelt

Les artikkelen: Svingen og Heggem: Intensiv opplæring i matematikk (pdf)

Tenk deg at du skal jobbe med begrepet tid:

 • Hvordan ser du for deg begrepet tid i den laborative fasen? Ikke vær alt for kritisk eller begrensende, men la idéene dine myldre!
 • Hvilke erfaringer vil du at elevene skal sitte igjen med etter den laborative fasen?

Noter dine tanker og idéer og ta med notatet inn i del B-Samarbeid.

B - Samarbeid

110 minutter
Grupper, individuelt og plenum

Oppsummering knyttet til A – Forarbeid (20 minutter)

Grupper på 3 – 4 personer: Del ideene til laborative aktiviteter med hverandre.
Diskuter ideene og vurder om noen ideer hører inn under en av de andre fasene enn den laborative fasen.

Individuelt (20 minutter)

Les: Ideer til arbeid med begrepet tid, klokka og kalenderen. (pdf)
Velg en laborativ aktivitet dere vil at elevene skal gjøre. 
Hvilke aspekter ved tidsbegrepet får elevene erfaring med gjennom denne aktiviteten?

Plenum (30 minutter). Plakatrunde (“Gallery Walk”)

Hver gruppe blir enig om en laborativ aktivitet de ønsker å arbeide videre med.
Drøft hvilke aktiviteter dere kan legge inn i de andre fasene for å følge opp aspektene ved tidsbegrepet fra den laborative fasen.

Hver gruppe skriver på et Flippover-ark sine forslag til aktiviteter i de ulike fasene: Laborative fasen, Representerende fasen, Abstraherende fasen og Oppsummerende fasen. 
Flippover-arket henges opp og gruppene går rundt, drøfter og supplerer skriftlig med nye idéer, spørsmål og uenigheter på de andre gruppenes ark.

Forslagene fra hver gruppe blir presentert og de andre gruppene spiller inn sine alternative forslag. Man presenterer et gruppeforslag av gangen.

Diskuter erfaringene fra Plakatrunden og hva dere tar med dere videre i planlegging av intensiv opplæring.

Plenum. Planlegg aktivitet (40 minutter)

Med utgangspunkt i plakatene fra Plakatrunden, skal dere planlegge et forløp for intensiv opplæring for en - to uker med egne elever.

Avklar organisering med tanke på:

 • Hvilke elever skal ha intensiv opplæring (klasse, gruppe, enkeltelever)?
 • Hvor mange timer settes av til intensiv opplæring og hvilke rammer har man?

Planlegg innhold i den intensive opplæringen:

 • Hva kan gjøres av laborative erfaringer i klasserommet i tema tid? Hva kan gjøres av undersøkende arbeid med støtte av laborativt materiell eller annen type utforsking, gjennom opplevelser eller erfaringer?
 • Hvilke representasjoner kan elevene ta i bruk for å gjenkalle ulike erfaringer knyttet til det laborative arbeidet og for å støtte egen tenkning?
 • Hva slags støtte kan være hensiktsmessig for eleven i abstraksjonsfasen?
 • Hvordan skal eleven forsterke og oppsummere sin læring?
 • Hva kan læreren være oppmerksom på, for å se tegn på læring og utvikling? Hvordan kan læreren bruke dette underveis til å gjøre eleven bevisst på egen læring og som motivasjon for videre innsats?

C - Utprøving

Gjennomfør det planlagte forløpet for intensiv opplæring.

Noter observasjoner, tanker og erfaringer du gjør underveis.

D - Etterarbeid

45 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling fra utprøving (30 minutter) 

Gå sammen i grupper på 3 – 4 og diskuter erfaringene fra C - Utprøving. Ta utgangspunkt i de fire fasene og erfaringer dere gjorde knyttet til hver fase og overgangen mellom de ulike fasene.

Velg ut to – tre momenter dere vil diskutere i plenum.

Del momentene fra gruppene i plenum.

Konsekvenser for matematikkundervisningen (15 minutter)

Diskuter:

 • Hvordan kan den ordinære undervisningen i klassen forsterke og støtte opp om den intensive opplæringen?
 • Hva er hensiktsmessig og praktisk mulig med tanke på den intensive opplæringen: Skal den foregå parallelt med ordinær opplæring i faget eller til andre tidspunkter?
 • Hvis den ordinære opplæringen forsterker den intensive opplæringen, bør da eleven få med seg begge deler?

Noter konklusjonene om erfaringene dere har gjort, og diskuter hva dere gjør videre.

Referanser

 • Lundström, Marita: Mäta och utforska tid i förskolan - Nämnaren nr 1/2019.
 • Alle Teller! Håndbok for lærere som underviser i matematikk i grunnskolen- McIntosh, Alistair, Matematikksenteret 2007: Generell tilnærming s.5-6.

Til deg som leder modulen

 • Les gjennom hele modulen og planlegg hva som skal til for å arbeide med hver enkelt del. Forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Etterarbeid.
 • Se gjennom PowerPoint-presentasjonen, og gjør eventuelle endringer ut fra deres behov, gruppestørrelse m.m.
 • Gi beskjed til deltakerne om å individuelt gjøre A - Forarbeid før de møter til B – Samarbeid.
 • Gi beskjed til deltakerne om å gjøre C – Utprøving i grupper før de møter til D – Etterarbeid.
 • Kopier nødvendige dokumenter