Modul 2 - Observere elevenes strategier i arbeid med tall

Målet med modulen er å få kjennskap til og kunne identifisere ulike strategier barn bruker i arbeid med tall.

I modulen skal dere se noen korte filmsekvenser hvor elever løser oppgaver med de fire regneartene. Dere skal diskutere strategiene elevene bruker og planlegge observasjon av egne elever. 

 

Problemstilling i modulen: Hvordan kan observasjon gi oss bedre informasjon om elevenes strategier i arbeid med tall?

Kjerneelement: Representasjoner og kommunikasjon.

Tema: Strategier i arbeid med de fire regneartene.

 

Slik arbeider dere med modulene
 

A - Forarbeid

30 minutter

Individuelt

Løs oppgaven 5 + 9.
Hvordan tror du elevene dine vil løse oppgaven? Noter 3 - 5 eksempler på ulike strategier du kan forvente. Hva vil du kalle de ulike strategiene?

Les artikkelen Barns strategier i arbeid tall.
Marker med grønt hva forfatteren velger å kalle de ulike strategiene og marker beskrivelsene av strategiene med gult.

Ta med artikkelen og notatene til B – Samarbeid.

B - Samarbeid

100 minutter
Grupper og plenum

Oppsummering knyttet til A – Forarbeid (35 minutter)

Individuelt (5 minutter):
Se over forarbeidet ditt og gjør deg klar til gruppediskusjon

Grupper (15 minutter):
Gå sammen i grupper på tre–fire personer og ta utgangspunkt i forarbeidet.

 • Sorter eksemplene dere har på elevstrategier i
      A. Tallfakta
      B. Avledet tallfakta
      C. Direkte modellering
      D. Tellestrategier
 • Ranger strategiene A, B, C og D slik dere mener utviklingen av strategier foregår.

 

Plenum (15 minutter):
Gruppene presenterer sine forslag til rekkefølge på strategiene A, B, C og D.

 • Skriv forslagene under hverandre på tavla slik at likheter og ulikheter blir synlige, for eksempel 
  ACBD 
    
  ACDB
  CADB
  DACB osv.

Diskuter disse påstandene og argumenter for eller mot:

 • Direkte modellering (C) er den minst avanserte strategien. 
 • Tallfakta (A) er den mest avanserte strategien.

Identifisere strategier (30 minutter)

Se filmene som viser eksempler på elevstrategier.

 • Bruk skjema Elevstrategier, side 1. Skriv hva elevene gjør og hvilken strategi de bruker

Diskuter i gruppene:

 • På hvilken måte modellerte elevene regnestykkene?
 • Hvilke tellestrategier hadde elevene?
 • Hvilke tallfakta brukte elevene for å gjøre regnestykkene enklere for seg selv (avledet tallfakta)?

Bruk skjemaet Elevstrategier, side 2. Skisser eksempler på ulike strategier til regnestykkene.

Planlegg observasjon (35 minutter)

Planlegg observasjon av egne elever. Diskuter hvordan dere vil presentere oppgavene og hvilke spørsmål dere eventuelt må stille undervegs for å få fatt i elevenes tenking.

Elevstrategier og Observasjonsskjema vil være til hjelp under planlegging og gjennomføring.

Velg oppgaver dere ønsker å bruke under observasjonen og vurder om elevene skal ha tilgang til konkreter og/eller skrivesaker.

Tenk gjennom og noter hvordan dere tror de ulike elevene (velg 3 – 4 stykker) vil løse oppgavene:

 • På hvilken måte vil elevene modellere regnestykkene?
 • Hvilke tellestrategier vil de bruke?
 • Hvilke tallfakta tror du elevene vil bruke for å gjøre regnestykkene enklere for seg selv (avledet tallfakta)?

C - Utprøving

Deler av ei undervisningsøkt.

Gjennomfør observasjon av elever slik dere planla.

Beskriv strategiene elevene bruker i Observasjonsskjema.

Ta med notatene til D – Etterarbeid.

D - Etterarbeid

60 minutter
Grupper og plenum

Erfaringsdeling fra utprøving (30 minutter)

Gå sammen i gruppene og diskuter erfaringene med observasjonene.

 • Hva fikk dere vite om elevenes strategier gjennom observasjonene?
 • Hvilke spørsmål måtte dere eventuelt stille undervegs for å få fatt i elevenes tenking?
 • Hvordan stemmer resultatene med det dere ellers vet om elevenes strategier i arbeid med de fire regneartene?

Observasjon som vurderingsverktøy (30 minutter)

Diskuter i grupper eller plenum:

 • Drøft verdien av observasjon i vurderingsarbeidet ut fra erfaringene med arbeidet med modulen.
 • Hvordan kan observasjon av elevenes strategier bli en del av undervegsvurderingen ved deres skole/kommune/PPT? 
 • Hvordan kan observasjon av elevenes strategier i arbeid med tall være relevant med tanke på den ordinære undervisningen?
 • Hva trenger dere av kunnskap og ferdigheter med tanke på denne type observasjon?

Velg en i kollegiet som noterer stikkord. Bli enige om hva dere vil gjøre videre.

Anbefalinger til videre arbeid

Pakke 3 Oppfølging av vurdering, Modul 2 Utvikle elevenes strategier i arbeid med tall.

Til deg som leder modulen

Forberedelse for den som leder modulen 

 • Les gjennom hele modulen, og forbered deg på å lede B – Samarbeid og D – Erfaringsdeling
 • Gi deltakerne beskjed om å gjøre A – Forarbeid individuelt før de begynner med B – Samarbeid.
 • Kopier til deltakerne til B – Samarbeid:
  • Skjema: Elevstrategier
  • Observasjonsskjema