Elever med stort læringspotensial og elever som har behov for ekstra støtte i matematikk

I 2015 lanserte regjeringen sin nye realfagsstrategi «Tett på realfag», en strategi for bedre læring og økt kompetanse i realfag.

Strategien skal mobilisere, bevisstgjøre og forplikte dem som er tettest på barn og unge, og som har de beste mulighetene til å bidra til at barn og unge lærer og utforsker realfag med motivasjon og glede.

Regjeringen har satt fire ambisiøse og overordnede mål for realfagene i perioden 2015-2019:

  • Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres gjennom fornyelse av fagene, bedre læring og økt motivasjon.
  • Andelen barn og unge på lavt nivå i matematikk skal reduseres.
  • Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå i realfag.
  • Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Barn og unge som presterer på lavt og høyt nivå er i fokus, og disse målgruppene er også nevnt i strategiens hovedgrep:

  • Bidra til at elever som strever i matematikk, blir identifisert og fulgt opp tidlig med effektive tiltak.
  • Bidra til at elever som presterer høyt, får utnyttet sitt potensial i realfag gjennom tilpasset opplæring og muligheter for forsering.