Verksted 25

ARGUMENT

Argumentasjon, modellering og kritisk tenking ved bruk av ekte data 

Verkstedet vil presentere en nasjonal ressurs for tverrfaglig arbeid utviklet i forskningsprosjektet ARGUMENT (Allmenndannende Realfag Gjennom Utforsking Med Ekte og Nære Tall). Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Bergen kommune, Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet.

Innovasjonsprosjektet har som mål å utvikle elevers kompetanse knyttet til argumentasjon og kritisk vurdering i samfunnsaktuelle problemstillinger og kontroverser. Videre å utvikle lærernes kompetanse i å legge til rette for slik innovativ opplæring. Et viktig mål for forskningen har vært å undersøke elevenes læring. To utfordringer er sentrale. Det ene er om elevene utvikler økt evne til å tolke og bruke måledata i argumentasjon og vurdering av argumentasjon. Det andre er om arbeidsmåter og oppgaver i prosjektet stimulerer elevene til å gå inn i ulike typer dialoger og argumenter (i grupper og i helklasse) som fremmer dybdelæring og evne til faglig utforskning og kritisk vurdering.

Lærere og forskere har arbeidet tett sammen og utviklet læringsressurser for fem læringsløp for ungdomstrinnet. Disse er publisert på www.ektedata.uib.no/argument

På verkstedet vil hovedidéen bak forskningsprosjektet presenteres og deltagerne vil få diskutere og arbeide praktisk med kjerneelementene gjennom konkrete oppdrag fra to tema i prosjektet; klimaendringer og søvn. Her er modellering, resonnering og argumentasjon gjennom bruk av reelle grafer, tabeller og diagrammer sentralt.

Alle problemstillingene i prosjektet knyttes tett til de tverrfaglige temaene, fagets relevans og verdier som blant annet kritisk tenking.

Onsdag 1. desember kl. 09.00-10.20

Rom: Messanin 2

Kort presentasjon av verkstedsholdere:

Lærere og forskere vil presentere erfaringer og resultater fra forskningsprosjektet og legge opp til praktiske utprøvinger og lede refleksjonsrunder.