Verksted 7

I skjæringspunktet til tenkende klasserom, ny læreplan og et kollegium - En praksisfortelling fra Ski vgs

Dette verkstedet vil la deltagerne få oppleve bruk av vertikale tavler og bli kjent med metoden til Liljdal (2018) for å utvikle tenkende klasserom. I tillegg vil vi ha fokus på hvordan man kan sette i gang og gjennomføre et utviklingsarbeid på egen skole ved hjelp av Liljedals metode og «De fem praksiser» (Stein og Engle, 2008).

Bruk av vertikale tavler legger godt til rette for en undervisning som støtter opp under fagfornyelsens presisering av fagrelevans og sentrale verdier og fagets kjerneelementer. Metoden stimulerer til et utforskende klasserom med høy elevaktivitet og deltagelse. Elevene får muligheten til å utvikle problemløsningsstrategier og egne matematiske resonnementer i samarbeid med medelever. Metoden legger til rette for å utvikle kreativitet og utholdenhet i møte med nye matematiske utfordringer. Elevene utvikler evne til kritisk vurdering av sine og medelevers resonnementer og argumenter. Disse egenskapene; kritisk tenkning, evne til å analysere data og matematiske resonnementer og å kommunisere dette til andre er viktig for det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap.

Læreren spiller en viktig rolle i denne prosessen, og det krever øvelse og innsikt for å få best mulig nytte av metoden i klasserommet. I dette verkstedet vil jeg ha fokus på hvordan jeg har jobbet ut mot egne kollegaer slik at alle matematikklærerne ved skolen har tatt i bruk og blitt fortrolige med metoden. Med dette ønsker jeg å stimulere til at flere kan utforske metoden og spre den blant sine kollegaer på en god måte.

Jeg planlegger en introduksjon av det teoretiske grunnlaget og presentasjon av egne erfaringer på omtrent 15 minutter. Deretter skal lærerne få oppleve metoden som «elever» i omtrent 45 minutter før vi bruker 20 minutter på å reflektere sammen over opplevelsen og diskuterer hvordan man kan jobbe med dette i egen skole.

Målgruppe: U og V.

Tirsdag 30. november kl. 13.00-14.20

Rom: Ringnes losjen

Janne-Christine Fossum

Janne-Christine Fossum er lektor i matematikk og fysikk ved Ski Videregående Skole. I tillegg er hun inneværende skoleår student på lærerspesialiststudiet i matematikk ved NTNU. Janne har mastergrad i beregningsorientert nevrovitenskap fra UMB fra 2007. Hun har også tidligere jobbet ved UMB med ansvar for videreutdanning av lærere i fysikk, og er en av forfatterne av fysikklærerverket Kraft.