Verksted 34

Modellering med lineære funktioner og deres grafer

Værkstedet retter sig mod lærere som gerne vil opnå god fornemmelse for hvordan man kan arbejde enkelt med matematisk modellering.  Målet med værkstedet er at hjælpe lærerne til selv at kunne tilrettelægge undervisningsforløb, hvor eleverne hurtigt bliver i stand til at gennemføre selvstændige undersøgelser af autentiske data.

Deltagerne i værkstedet kommer til at arbejde med konkrete eksempler på modellering, som efterfølgende kan bruges direkte i klasser på mellemtrinet, ungdomstrinet og i videregående skole. Det faglige indhold i værkstedet er forankret i matematisk modellering og lineære funktioner. Fagdidaktisk sætter aktiviteterne i værkstedet sætter desuden fokus på at bruge, og skifte imellem, de forskellige repræsentationer af funktioner (graf, tabel, regneudtryk og sproglig fremstilling) og på de forskellige perspektiver af funktionsbegrebet (samvariation, ’input- output maskine’, uafhængig – afhængig variabel og mapping).

I værkstedet præsenteres grundideerne i at modellere med lineær programmering på en eksemplarisk måde, gennem en gradvis opbygning af mere og mere komplekse eksempler. De sammenhængende eksempler omfatter både lukkede og åbne opgaver. Undervejs findes forslag til data som kan bruges i modellering. Den indledende præsentation indeholder både didaktiske overvejelser og forslag til litteratur, og deltagerne får et lille kompendium udleveret som dækker hele forløbet.

Det er en fordel, men absolut ikke en forudsætning, hvis deltagerne på forhånd har kendskab til GeoGebra. Lineær programmering har ikke direkte noget med programmering at gøre, men er en gren af optimering.

Målgruppe: Lærere på mellemtrinet, ungdomstrinet og i videregående skole.

Onsdag 1. desember kl. 10.40-12.00

Rom: Coop losjen

Mette Andresen

Førsteamanuensis, Cand. Scient. Ph.d. Mette Andresen, Matematisk Institut, Universitetet i Bergen (UiB).

Underviser på kurset ’Differentialligninger og didaktisk modellering’ på den erfaringsbaserede masteruddannelse i matematikdidaktik på UiB. Forskningsinteresser er brug af teknologi i matematikundervisningen, læreruddannelse og efteruddannelse samt elevers kreativitet i matematik, herunder problemløsning og modellering.