Verksted 35

Å rigge læreren for ny matematikkplan

Verkstedet er praksisnært og drøfter erfaringer fra utviklingsarbeid i klasserom. Vi fokuserer på elevstemmens plass og nødvendigheten av økt elevmedvirkning i planlegging og gjennomføring av opplæringen og i vurderingsarbeidet. Med utgangspunkt i mindre utforskningsoppgaver fra noen sentrale matematiske kunnskapsområder vil vi se på måter å organisere og gjennomføre opplæring hvor elevene lytter til medelevers måter å løse oppgaver på, resonnerer, argumenterer og kommuniserer egne tanker, abstraherer det man har formulert muntlig (retorisk) og generaliserer (symbolsk) matematisk.

Hvordan får tverrfaglige tema eller perspektiv på opplæringen innvirkning på matematikkundervisningen? Opplæringen i skolen – også matematikk – må rette seg mot det som er opplæringens mål: Tenker vi at målet for matematikk-opplæringen er å gjøre elevene til gode elever, til å prestere godt på neste uke- eller terminprøve, til å mestre «skolespillet» eller er målet i ny læreplan å sette eleven i stand til å lære for livet utenfor og etter skolen? Hvordan kan matematikkopplæringen gi eleven bærekraftig kompetanse, fremme demokratisk tenkning, samhandling og medborgerskap og bidra til folkehelse og livsmestring?

Verkstedet vil også gi tips til bruk av ressurser og kompetanseutviklingspakker som kan støtte lærerne i arbeidet med å implementere nye læreplaner lokalt på egen skole.

Målgruppe: M, U og V

Onsdag 1. desember kl. 10.40-12.00

Rom: Messanin 1

Svein Anders Heggem

Svein Anders Heggem har jobbet som lærer og praksislærer i grunnskolen i Kristiansand og Lillesand. Han har bidradd i lokalt og nasjonalt utviklingsarbeid, sittet i ulike råd, utvalg og referansegrupper knyttet til matematikkfaget.