Verksted 1

Nina Boine OlsenNina Boine Olsen
Nina er vitensenterpedagog ved Nordnorsk vitensenter, der hun underviser både barn i barnehagen og elever helt opp i ungdomsskolen. Hun er utdannet lektor med master i matematikkdidaktikk og har lang erfaring med undervisning innen matematikk og naturfag i skolen.

 

Elise FosshaugElise Fosshaug
Elise er prosjektleder for Talentsenteret ved Nordnorsk vitensenter som er en nasjonal satsning for tilpasset opplæring til elever med stort læringspotensial. Hun er utdannet lektor med master i naturfagsdidaktikk og har jobbet noen år som lærer før hun startet ved Nordnorsk Vitensenter.
 

Elever med stort læringspotensial trenger også tilpasset opplæring

Hva skiller skoleflinke elever fra elever med stort læringspotensial? Hvordan kan man inkludere og motivere disse elevene? Tilpasset opplæring er et begrep som har vært kjent blant lærere i mange år. Dessverre er det slik at den elevgruppen som blir glemt når det kommer til tilpasset opplæring nettopp er elever med stort læringspotensial. Dette er en kompleks gruppe og det er vanskelig å kartlegge disse elevene, derfor ønsker vi å tilby lærere et verktøy for å gjøre jobben litt lettere. Det er en generell oppfatning at disse elevene greier seg fint i skolehverdagen og har toppkarakterer, men en stor del av denne elevgruppen sliter med å tilpasse seg skolen og potensialet til eleven gjenspeileiler seg ikke i karakterene.

Paal Nissen har utviklet et kartleggingsverktøy som er validert og som kan brukes som et av verktøyene i kartleggingsprosessen. Vi mener at selve identifiseringen er veldig viktig både for elev og lærer med tanke på videre oppfølging i skole og for å tilpasse undervisning på riktig nivå for eleven. Dette verktøyet kan blant annet gi innsikt i hvilken arketype eleven er som videre vil gi skole en pekepinner på hvilken tilnærming som er best for eleven. Av de seks arketypene elever med stort læringspotensial kan være er det bare to som er synlig og de fire resterende blir dessverre sjeldent identifisert og kan i verste fall ende med å droppe ut av skolen.

Det er viktig å presisere at kartleggingsverktøyet ikke er en fasit, men et hjelpemiddel for å hjelpe lærere med å oppdage elever med stort læringspotensial og deretter kunne tilpasse undervisningen ut fra hvilken arketype eleven er.

Verkstedet starter med en gjennomgang av kartlegging før vi går videre på hvordan undervisningen kan tilpasses i skolehverdagen. Videre ser vi på hvordan matematiske oppgaver kan motiverer og treffer denne elevgruppen. Vi fokuserer på hvordan man lager gode, åpne oppgaver som treffer alle i klasserommet, og hvordan disse kan brukes i et tenkende klasserom. Målet er at alle elever blir utfordret på sitt nivå og opplever læringsglede og mestring.