Verksted 29

Olav Dalsegg TokleOlav Dalsegg Tokle, Matematikksenteret.
Olav er utdannet lærer og har ti år undervisningserfaring i hovedsak fra ungdomstrinnet, der han underviste i matematikk, naturfag og kroppsøving. Ved Matematikksenteret har han jobbet mye med prøveutvikling og misoppfatninger i matematikk. De siste årene har Olav i hovedsak jobbet med Nasjonale prøver i regning, eksamen i matematikk og utvikling av adaptive prøver.

 

 

Adaptive prøver – svaret for framtiden prøver?

Gjennom forskningsprosjektet ADAPTvurder skal Matematikksenteret undersøke om prøver kan tilpasses elevens nivå, slik at resultatene gir et mer presist bilde av ferdighetene til eleven, og bedrer mulighetene for tilpasset opplæring og videre utvikling.

I en adaptiv prøve vil oppgavene eleven møter, kontinuerlig bestemmes ut ifra hvordan eleven svarer på oppgavene han eller hun får underveis i prøven. Prøven blir på denne måten tilpasset den enkelte elev sitt kunnskaps- og ferdighetsnivå. Elever med ulik kompetanse vil få forskjellige oppgaver. På den måten vil prøven være med på å gi alle elever en opplevelse av både mestring og utfordring i prøvegjennomføringen. Når oppgavene elevene møter er nært knyttet til deres ferdighetsnivå, slipper de å bruke tid på oppgaver som enten er alt for enkle eller altfor vanskelige.

I prosjektet har vi gjennomført tre store utprøvinger, der den første adaptive utprøvingen ble gjennomført vinteren 2022. Verkstedet vil fokusere på erfaringer fra disse utprøvingene, og hvordan vi håper å videreutvikle prosjektet til å bli et nyttig vurderingsverktøy for lærere på 3. trinn.