Storverksted 7

Bjørnar AlsethBjørnar Alseth har doktorgrad i barns læring av matematikk. Han arbeidet i mange år med grunn- og videreutdanning av lærere ved høgskolene i Oslo og Telemark. Han arbeidet med utvikling av nasjonale og internasjonale kartleggingsprøver i matematikk ved Universitetet i Oslo. Han var også leder for læreplangruppa i matematikk til Kunnskapsløftet 2006. Han har skrevet fagbøker for lærere og lærerstudenter, samt lærebøker for barne- og ungdomstrinn.

Vurdering for økt elevengasjement og læring

Omfattende forskning viser at formativ vurdering er noe av det lureste en lærer og en skole kan bruke tid på om de vil øke elevenes læringsutbytte. Men selv på barnetrinnet dreier diskusjoner om vurdering seg veldig ofte i stedet om vurdering som stort sett er summativ, som kartlegging av kompetanse enten i spesifikke læringsmål eller generelt innen et emne.

Begrepet formativ vurdering brukes på ulike måter. Det viktigste er elevperspektivet. Formativ vurdering er måter å framheve og synliggjøre elevenes tenkning og å gi elevene tilbakemeldinger og innsikt i egen tenkning. Hensikten er å hjelpe elevene å lære og utvikle sin matematiske forståelse. Vurderingen informerer også lærer og gir muligheter til å justere undervisningen.

På verkstedet arbeider vi ut fra en bred forståelse av formativ vurdering, knyttet til læringskultur, undervisning og elevinvolvering. Vi kommenterer den nye læreplanen og ser på hvilke konsekvenser dens vektlegging av dybdelæring og kjerneelementer har for vår vurderingspraksis. Hoveddelen av verkstedet går til å diskutere konkrete eksempler og tips til: klassediskusjoner, oppgavetyper, rutiner for tilbakemelding, bruk av læringspartner, introduksjon og oppsummering av undervisningsøkt, hvordan elevene kan lære av eksempler og lære av feil. Her blir det ideer, rutiner og strategier for direkte bruk i klasserommet.